Έμεινα Παυλόπουλος – φως ιλαρόν για το Ευρωπαϊκό Οικονόμημα

0
1659

Είχα λοιπόν την αγωνία για το πως θα καταφέρη αυτός ο ακάματος ιππότης του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος να συνδέση την εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης με το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα.

Του Ιωάννη Αβραμίδη

Θυμᾶμαι μιὰ ἱστορία, νομίζω ἀληθινή, γιὰ ἕναν ἱεροκήρυκα, ὄχι ἰδιαιτέρως ταλαντοῦχο, ποὺ εἶχε γράψει ἕνα κήρυγμα μὲ τὸν ἰδιωτικὸ τίτλο «εἰς πάντα ἅγιον». Τὸ εἶχε μάθει ἀπ’ ἔξω καὶ τὸ ἀπήγγελλε σὲ κάθε ἑορτή, ἀλλάζοντας ἁπλῶς τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου. Ἄν ἤξερα πὼς ὁ νῦν Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας δὲν κήρυξε ποτὲ ἐν ἐκκλησίαις ἀπ’ ἄμβωνος ὡς διαπεπιστευμένος ἱεροκῆρυξ κάποιας Μητροπόλεως, θὰ πίστευα πὼς ἡ ἐν λόγῳ ἱστορία ἀναφερόταν στὸ πρόσωπό του. Στὸ φετινὸ πασχάλιο μήνυμά του εὐχήθηκε τὸ φῶς τῆς ἀναστάσεως νὰ φωτίσῃ τὸν λαὸ ὥστε νὰ ὑπερασπισθῇ τὸ εὐρωπαϊκὸ οἰκοδόμημα ἔναντι τῶν μορφωμάτων τοῦ λαϊκισμοῦ (sic).

Στὸ μήνυμά του γιὰ τὴν λεγομένη γιορτὴ τῆς μητέρας εἶπε τὸ ἑξῆς ἀμίμητο ἐπὶ λέξει «Ὀφείλω ὅμως, ἐνόψει τῶν προσεχῶν Εὐρωεκλογῶν, νὰ προσθέσω ὅτι ἡ φετινή Ἡμέρα τῆς Μητέρας πρέπει νὰ ἐμπνέῃ κάθε συνειδητοποιημένο Εὐρωπαῖο Πολίτη, ὥστε μὲ τὴν ἐτυμηγορία του νὰ υπερασπισθῇ κατ’ ἐξοχήν ἔναντι μορφωμάτων λαϊκισμοῦ καὶ ῥατσισμοῦ, τὶς θεμελιώδεις Ἀνθρωπιστικές ἀρχὲς καὶ ἀξίες, πάνω στὶς ὁποῖες στηρίζεται τὸ ὅλο Εὐρωπαϊκό Οἰκοδόμημα…»

Τὰ ἴδια εἶχε πεῖ καὶ στὸ πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του: « Νὰ τὸ ὑπερασπισθοῦμε (τὸ Εὐρωπαϊκὸ Οἰκοδόμημα) ἰδίως ἀπέναντι στὰ ἐπικίνδυνα μορφώματα λαϊκισμοῦ, ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ ὑπονομεύσουν τὰ θεμέλιά του. »

Σὲ ἐκδήλωσι γιὰ τὸν Ἀνδρέα Κάλβο (!!!) τὸν περασμένο Μάρτιο δήλωσε πάλι ὅτι πρέπει νὰ προστατεύσουμε τὸ Εὐρωπαϊκὸ Οἰκοδόμημα (ἔτσι μὲ κεφαλαῖα γράφεται πάντα αὐτό, ὅπως ἡ Ὑψηλὴ Πύλη καὶ ὁ Θρόνος τῶν Χρυσανθέμων) ἀπὸ τὰ μορφώματα τοῦ λαϊκισμοῦ (ἐξ ὅσων γνωρίζω βέβαια κανένα κόμμα δὲν αὐτοπροσδιόρίζεται ὡς λαϊκιστικὸ καὶ ἡ πολιτικὴ οὐδετερότης ποὺ ἐπιβάλλει τὸ ἀξίωμά του ἀπαγορεύει τὸν χαρακτηρισμὸ κομμάτων, ἀλλὰ ντάξει, εἶναι γάτα ὁ Πάκης, δὲν λέει «κόμματα», λέει «μορφώματα» κι ἔτσι ξεμπερδεύει μὲ τὴν οὐδετερότητα, ὄχι παίζουμε!). Πρόσθεσε βέβαια καὶ λίγο ναζισμὸ ἔτσι γιὰ ποικιλία.

Τὰ ἴδιά εἶχε δηλώσει καὶ κατὰ τὴν τελευταία ἐπέτειο τῆς ἐξεγέρσεως τοῦ Πολυτεχνείου:« ἡ Ευρωπαϊκή Ἕνωσι καὶ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Οἰκοδόμημα ἀπειλοῦνται εὐθέως ἀπὸ ἄκρως ἐπικίνδυνα μορφώματα λαϊκισμοῦ…»

Εἶχα λοιπὸν τὴν ἀγωνία γιὰ τὸ πῶς θὰ καταφέρῃ αὐτὸς ὁ ἀκάματος ἱππότης τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Οἰκοδομήματος νὰ συνδέσῃ τὴν ἑορτῆ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης μὲ τὸ Ἐὐρωπαϊκὸ Οἰκοδόμημα. Μέσῳ τῆς μεταφορᾶς τῆς πρωτευούσης ποὺ ἔδωσε πνοὴ 11 αἰώνων στὴν αὐτοκρατορία; Ἤ μέσῳ τοῦ διατάγματος τῆς ἀνεξιθρησκίας ποὺ ἀποτελεῖ βαριὰ κληρονομιὰ τοῦ Οἰκοδομήματος; Κι ἐκεῖ ποὺ τὸ σασπὲνς φούντωνε γίνεται ἡ μεγάλη σεναριακὴ ἀνατροπή! Ἔρχεται ὁ τ. Ἐπίτροπος Μπαρνιὲ κι ἔτσι δὲν χρειάζεται οὔτε Μ. Κωνσταντῖνος οὔτε τίποτε! Ἀρκεῖ μιὰ ἀναφορὰ στὸ Μπρέξιτ γιὰ νὰ μᾶς πῇ ὁ Παυλόπουλος ὅτι ναὶ μὲν ὁ λαὸς τῆς Βρεταννίας εἶναι κυρίαρχος, ἀλλὰ καλύτερα νὰ τὸ ξανασκεφτοῦν γιατὶ αὐτὰ τὰ πράματα δὲν εἶναι καὶ πολὺ σωστὰ γιὰ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Οἰκοδόμημα.

Ἔχει γοῦστο νὰ ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ δημοσκοπήσεις ποὺ θέλουν πρῶτο κόμμα στὶς εὐρωεκλογὲς γιὰ τὴν Βρεταννία τὸ Μπρέξιτ τοῦ Φάρατζ. Ἐκεῖ ποὺ ἀκούγαμε γιὰ «αὐστηρὰ μηνύματα» Παυλόπουλου σὲ Σκοπιανούς, Τούρκους, Ἀλβανούς καὶ λοιποὺς ἡμιευρωπαίους βαλκανίσκους μπορεῖ νὰ τὸν δῆτε ξαφνικὰ ν’ἀνεβαίνῃ ἐπίπεδο καὶ ν’ἀπευθύνῃ αὐστηρὰ μηνύματα πρὸς τοὺς Βρεταννοὺς ποὺ θέτουν σὲ κίνδυνο τὸ Εὐρωπαϊκὸ Οἰκοδόμημα (πάντα μὲ κεφαλαῖα λέμε ἂν καὶ κάποιοι κριτικοὶ ἐκδότες προτείνουν τὴν γραφὴ Οἰκονόμημα).

ΥΓ Ἡ Αthens Voice γράφει «εὐρωπαϊκὸ οίκοδόμημα» μὲ πεζὰ τὰ ἀρκτικὰ γράμματα. Μᾶλλον ξεκίνησε τὶς πρῶτες παραχωρήσεις στὸν λαϊκισμό…

 

***

Βρίσκετε ενδιαφέροντα τα άρθρα στην «Ελεύθερη Αγορά»; Εκτιμάτε την προσπάθεια μας; Κάντε τώρα μια δωρεά 5 ευρώ και ενισχύστε μας.