Περιγράφοντας μία κοινωνία ιδιωτικού δικαίου

0
1030

Ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης συνεργασίας διαφόρων ασφαλιστών και διαμεσολαβητών, θα τεθεί σε κίνηση μια τάση προς την ενοποίηση της ιδιοκτησίας και του δίκαιου των συμβάσεων και την εναρμόνιση των διαδικαστικών κανόνων, των αποδεικτικών στοιχείων και της επίλυσης των συγκρούσεων

Απόσπασμα από το δοκίμιο The Idea of a Private Law Society 

του Hans Hermann Hoppe

Απόδοση: Μιχάλης Γκουντής

Η ιδέα μιας κοινωνίας ιδιωτικού δικαίου

Υπό το πρίσμα των πολλαπλών λαθών του κλασσικού φιλελευθερισμού, τότε, πώς διατηρείται η τάξη και η συνοχή έναντι των πραγματικών και των πιθανών παρανομούντων; Η λύση έγκειται σε μια ιδιωτική νομική κοινωνία – μια κοινωνία όπου κάθε άτομο και θεσμός υπόκειται σε ένα και μοναδικό σύνολο νόμων! Κανένα δημόσιο δίκαιο δεν θα υπάρχει που να παρέχει δικαιώματα σε συγκεκριμένα πρόσωπα δημοσίων λειτουργών (μιας και δεν υπάρχει δημόσια ιδιοκτησία). Υπάρχει μόνο το ιδιωτικό δίκαιο (και η ιδιωτική ιδιοκτησία), εξίσου εφαρμοστέο σε όλους και για όλους. Κανείς δεν επιτρέπεται να αποκτήσει ακίνητη ιδιοκτησία με άλλα μέσα εκτός από την αρχική οικειοποίηση, την παραγωγή ή την εθελοντική ανταλλαγή. Και κανείς δεν έχει το προνόμιο να φορολογεί και να απαλλοτριώνει. Επιπλέον, κανείς σε μία κοινωνία ιδιωτικού δικαίου δεν επιτρέπεται να απαγορεύει σε οποιονδήποτε άλλον να χρησιμοποιεί την περιουσία του για να εισέλθει σε οποιαδήποτε γραμμή παραγωγής και να ανταγωνιστεί όποιον θέλει.

Πιο συγκεκριμένα, για να είναι δίκαιη και αποτελεσματική, η παραγωγή και η επιβολή του νόμου θα πρέπει να διεξάγεται από εθελοντικά χρηματοδοτούμενα και ανταγωνιζόμενα άτομα και οργανισμούς. Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Παρόλο που είναι αδύνατο να προβλεφθεί το ακριβές σχήμα και η μορφή που θα έπαιρνε η «βιομηχανία ασφάλειας» στο πλαίσιο μιας κοινωνίας ιδιωτικού δικαίου – όπως είναι αδύνατο να προβλεφθεί η συγκεκριμένη δομή σχεδόν κάθε βιομηχανίας υπό τέτοιες μη υπάρχουσες συνθήκες – μπορεί να προβλεφθεί ένας σημαντικός αριθμός θεμελιωδών δομικών αλλαγών σε σύγκριση με το status quo της προστασίας που παρέχεται από το κράτος.

Αυτοάμυνα, οπλοκατοχή και ιδιωτικό δίκαιο

Πρώτον, σε σύνθετες κοινωνίες μια πτυχή της προκύπτουσας λύσης θα ήταν δευτερεύουσας σημασίας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να παραβλεφθεί. Ενώ η κρατιστική διάταξη του νόμου και της τάξης έχει οδηγήσει στον διαδοχικό αφοπλισμό του πληθυσμού, καθιστώντας τον όλο και πιο ανυπεράσπιστο από τους επιβολείς της δικαιοσύνης, σε μια ιδιωτική νομική κοινωνία δεν θα υπήρχαν ουσιαστικά περιορισμοί στην ιδιωτική ιδιοκτησία πυροβόλων και άλλων όπλων. Το στοιχειώδες δικαίωμα κάθε ατόμου να ασκεί αυτοάμυνα για να προστατεύσει τη ζωή και την ιδιοκτησία του ενάντια στους εισβολείς θα ήταν ιερό και, όπως μας δείχνει η εμπειρία της Άγριας Δύσης, καθώς και πολυάριθμες εμπειρικές έρευνες σχετικά με τη σχέση μεταξύ της συχνότητας της ιδιοκτησίας όπλων και των ποσοστών εγκληματικότητας, περισσότερα όπλα συνεπάγονται λιγότερη εγκληματικότητα. Η διαίσθηση υπαγορεύει αυτό ακριβώς, αλλά η κυβερνητική προπαγάνδα προσπαθεί αδιάκοπα να την αποκρύψει.

Ωστόσο, στις πολύπλοκες σύγχρονες κοινωνίες, η αυτοάμυνα θα αποτελέσει μόνο ένα μικρό κομμάτι της συνολικής παραγωγής ασφάλειας. Στον σημερινό κόσμο δεν παράγουμε τα δικά μας παπούτσια, κοστούμια και τηλέφωνα. Απολαμβάνουμε τα πλεονεκτήματα του καταμερισμού της εργασίας. Αυτό ισχύει και για την παραγωγή ασφάλειας. Σε μεγάλο βαθμό, βασιζόμαστε σε εξειδικευμένους πράκτορες και οργανισμούς για να προστατεύσουμε τη ζωή και την ιδιοκτησία μας. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι άνθρωποι βασίζονται σε ελεύθερα χρηματοδοτούμενες και ανταγωνιστικές ασφαλιστικές εταιρείες για την προστασία τους και αυτή η εξάρτηση από τους ασφαλιστές θα τείνει να αυξήσει και να μεγεθύνει την αξία των περιουσιών των ανθρώπων. Οι ασφαλιστικές εταιρείες με τη σειρά τους θα συνδέονται και θα συνεργάζονται με αστυνομικούς και ερευνητικούς οργανισμούς, είτε άμεσα ως παρακλάδια της ασφαλιστικής εταιρείας, είτε έμμεσα ως ξεχωριστές επιχειρηματικές οντότητες. Ταυτόχρονα, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα συνεργάζονται συνεχώς με εσωτερικούς και ανεξάρτητους, εξωτερικούς διαμεσολαβητές και διαμεσολαβητικούς οργανισμούς.

Πώς θα λειτουργούσε αυτό το ανταγωνιστικό σύστημα διασυνδεδεμένων ασφαλιστικών, αστυνομικών και διαμεσολαβητικών οργανισμών;

Περιγράφοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ εταιριών προστασίας

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ασφαλιστών, της αστυνομίας και των διαμεσολαβητών για την εξυπηρέτηση των πελατών θα οδηγούσε σε τάση για συνεχή πτώση της τιμής προστασίας (ανά ασφαλισμένη περιουσία), καθιστώντας έτσι πιο προσιτή την προστασία. Αντίθετα, ένας μονοπωλιακός προστάτης, που θα μπορεί να φορολογεί τους υπηκόους του (σ.σ. κράτος), μπορεί να χρεώνει υψηλότερες τιμές για τις υπηρεσίες του.

Επιπλέον, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η προστασία και η ασφάλεια είναι αγαθά και υπηρεσίες που ανταγωνίζονται με άλλα. Εάν διατεθούν περισσότεροι πόροι στην προστασία, λιγότεροι μπορούν να δαπανηθούν για αυτοκίνητα, διακοπές, φαγητό ή ποτό, για παράδειγμα. Επίσης, οι πόροι που διατίθενται για την προστασία του Α ή της ομάδας Α (άνθρωποι που ζουν στον Ειρηνικό), για παράδειγμα, ανταγωνίζονται για τους πόρους που δαπανώνται για την προστασία του Β ή της ομάδας Β (άνθρωποι που ζουν στον Ατλαντικό). Ως μονοπώλιο προστασίας που χρηματοδοτείται από φόρους, η κατανομή των πόρων από το κράτος θα είναι αναγκαστικά αυθαίρετη. Θα υπάρξει υπερπαραγωγή (ή υποπαραγωγή) της ασφάλειας σε σύγκριση με άλλα ανταγωνιστικά αγαθά και υπηρεσίες και θα υπάρξει υπερπροστασία ορισμένων ατόμων, ομάδων ή περιοχών και υποπροστασία άλλων.

Εμφανώς αντίθετα, σε ένα σύστημα ελεύθερα ανταγωνιζόμενων οργανισμών προστασίας, όλη η αυθαιρεσία της κατανομής (η υπερπαραγωγή και υποπαραγωγή) θα εξαφανιζόταν. Η προστασία θα παρεχόταν σε σχέση με την άποψη των καταναλωτών που πληρώνουν οικειοθελώς και κανένα πρόσωπο, ομάδα ή περιοχή δεν θα προστατεύεται σε βάρος κάποιας άλλης. Καθεμία θα έχει προστασία σύμφωνα με τις πληρωμές της.

Επιπλέον, οι ασφαλιστές θα πρέπει να αποζημιώνουν τους πελάτες τους σε περίπτωση πραγματικής ζημίας. Ως εκ τούτου, πρέπει να λειτουργούν αποτελεσματικά. Όσον αφορά ειδικότερα τις κοινωνικές καταστροφές (εγκληματικότητα), αυτό σημαίνει ότι ο ασφαλιστής θα επαγρυπνεί με συνεχή πρόληψη, διότι εάν δεν μπορέσει να αποτρέψει ένα έγκλημα, θα έπρεπε να πληρώσει. Περαιτέρω, εάν δεν μπορούσε να αποφευχθεί μια εγκληματική πράξη, ένας ασφαλιστής θα ήθελε ακόμα να ανακτήσει τα κλοπιμαία, να συλλάβει τον δράστη και να τον φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης, διότι ο ασφαλιστής θα μπορούσε να μειώσει το κόστος του και να αναγκάσει τον εγκληματία – παρά το θύμα και τον ασφαλιστής του – να πληρώσει για τις ζημίες και το κόστος της έρευνας και δίκης.

Αντιθέτως, καθώς τα κράτη δεν αποζημιώνουν τα θύματα και επειδή μπορούν να προσφύγουν στη φορολογία ως πηγή χρηματοδότησης, έχουν ελάχιστο ή και κανένα κίνητρο να αποτρέψουν το έγκλημα ή να ανακτήσουν τα κλοπιμαία και να συλλάβουν εγκληματίες. Πράγματι, εάν καταφέρουν να συλλάβουν έναν εγκληματία, συνήθως υποχρεώνουν το θύμα σε καταβολή φόρων αλλά και άλλους στο να πληρώσουν για τη φυλάκιση του εγκληματία, επιδεινώνοντας τα πράγματα.

Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες ως αποτελεσματικότερες από τα κράτη

Έχει ήδη επισημανθεί ότι οι κοινωνίες ιδιωτικού δικαίου χαρακτηρίζονται από ένα αναφαίρετο δικαίωμα στην αυτοάμυνα και, ως εκ τούτου, από την ευρεία ιδιωτική ιδιοκτησία πυροβόλων όπλων και όπλων. Η τάση αυτή ενισχύεται περαιτέρω από τον σημαντικό ρόλο των ασφαλιστικών εταιρειών σε τέτοιες κοινωνίες. Όλα τα κράτη προσπαθούν να αφοπλίσουν τον πληθυσμό τους, για τον προφανή λόγο ότι είναι λιγότερο επικίνδυνο να εισπράττουν φόρους από έναν άοπλο παρά από έναν ένοπλο. Εάν μια ελεύθερα χρηματοδοτούμενη ασφαλιστική εταιρεία θα απαιτούσε ως προϋπόθεση προστασίας ότι οι δυνητικοί πελάτες παραδίδουν όλα τα μέσα αυτοάμυνας, θα προκαλούσε αμέσως τη μέγιστη υποψία ως προς τα πραγματικά τους κίνητρα και γρήγορα θα χρεοκοπούσαν. Για το καλύτερο συμφέρον τους, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα επιβραβεύουν τους ένοπλους πελάτες, ιδίως εκείνους που μπορούν να πιστοποιήσουν κάποιο επίπεδο εκπαίδευσης στον χειρισμό όπλων, επιβάλλοντας χαμηλότερα ασφάλιστρα που αντικατοπτρίζουν τον μικρότερο κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν. Ακριβώς όπως οι ασφαλιστές χρεώνουν λιγότερο εάν οι ιδιοκτήτες σπιτιού έχουν ένα σύστημα συναγερμού ή ένα κάποιο άλλο σύστημα ασφαλείας, έτσι και ένας εκπαιδευμένος ιδιοκτήτης πυροβόλου όπλου αντιπροσωπεύει χαμηλότερο ασφαλιστικό κίνδυνο.

Ως μονοπωλιακοί φορείς που λαμβάνουν τελική απόφαση λήψης αποφάσεων και συντηρούνται από φόρους, τα κράτη μπορούν να εξωτερικεύσουν το κόστος που συνδέεται με την επιθετική συμπεριφορά στους ατυχείς φορολογούμενους. Ως εκ τούτου, τα κράτη είναι εκ φύσεως πιο επιρρεπή να γίνουν εγκληματίες και πολεμοκάπηλοι απ’ ότι οι εταιρείες ή τα πρακτορεία που πρέπει να επωμιστούν τα ίδια το κόστος που συνεπάγεται η επιθετικότητα και ο πόλεμος. Οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι από την ίδια τους την φύση αμυντικές και όχι επιθετικές υπηρεσίες. Αφενός, αυτό συμβαίνει επειδή κάθε πράξη επιθετικότητας είναι δαπανηρή και μια ασφαλιστική εταιρεία που ασκεί επιθετική συμπεριφορά θα απαιτούσε συγκριτικά υψηλότερα ασφάλιστρα, πράγμα που συνεπάγεται την απώλεια πελατών σε μη επιθετικούς ανταγωνιστές.

Από την άλλη πλευρά, δεν είναι δυνατόν να ασφαλίσουμε τον εαυτό μας από κάθε πιθανό «κίνδυνο». Αντίθετα, είναι δυνατό μόνο να ασφαλιστείς ενάντια σε «ατυχήματα», δηλαδή σε κινδύνους πάνω στους οποίους ο ασφαλισμένος δεν έχει κανέναν έλεγχο και για τους οποίους δεν ευθύνεται. Έτσι, είναι δυνατόν να ασφαλιστείς για τον κίνδυνο θανάτου και πυρκαγιάς, για παράδειγμα, αλλά είναι αδύνατο να ασφαλιστείς ενάντια στον κίνδυνο αυτοκτονίας ή να πυρπολήσεις το δικό σου σπίτι. Παρομοίως, είναι αδύνατο να ασφαλιστεί ο κίνδυνος αποτυχίας των επιχειρήσεων, της ανεργίας ή της απογοήτευσης των γειτόνων, διότι σε κάθε περίπτωση κάποιος έχει κάποιο έλεγχο επί του συγκεκριμένου γεγονότος.

Ειδικότερα, η ασφάλιση των ατομικών ενεργειών (σε αντίθεση με τα ατυχήματα) υποδηλώνει ότι είναι επίσης αδύνατο να ασφαλιστεί κανείς από τον κίνδυνο ζημιών που προκύπτουν από την προηγούμενη επιθετικότητα ή πρόκληση κάποιου. Αντ’ αυτού, κάθε ασφαλιστής πρέπει να περιορίσει τις ενέργειες των πελατών του, ώστε να αποκλείσει κάθε επιθετικότητα και πρόκληση από την πλευρά τους. Δηλαδή, οποιαδήποτε ασφάλιση κατά των κοινωνικών καταστροφών, όπως είναι η εγκληματικότητα, πρέπει να εξαρτάται από το ότι οι ασφαλισμένοι υποβάλλονται σε συγκεκριμένους κανόνες μη επιθετικής συμπεριφοράς. Παρεμπιπτόντως, λόγω των ίδιων λόγων και οικονομικών ανησυχιών, οι ασφαλιστές θα τείνουν να απαιτούν από όλους τους πελάτες να απέχουν από όλες τις μορφές αντεκδίκησης (εκτός ίσως υπό εξαιρετικά εξαιρετικές περιστάσεις), επειδή η εκδίκηση, ακόμη και αν δικαιολογείται, προκαλεί αβεβαιότητα και προκαλεί πιθανή παρέμβαση τρίτου μέρους. Υποχρεώνοντας τους πελάτες τους να υποβάλλονται σε τακτικές δημοσιευμένες διαδικασίες κάθε φορά που θεωρούν ότι έχουν θιγεί, αυτές οι διαταραχές και οι συναφείς δαπάνες μπορούν να αποφευχθούν σε μεγάλο βαθμό.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι ενώ τα κράτη ως οργανισμοί που χρηματοδοτούνται από φόρους μπορούν – και το κάνουν – να ασχοληθούν με τη μαζική δίωξη εγκλημάτων χωρίς θύματα, όπως η χρήση παράνομων ναρκωτικών, η πορνεία ή τα τυχερά παιχνίδια, αυτά τα «εγκλήματα» δεν θα απασχολούν καθόλου ένα σύστημα οργανισμών προστασίας που χρηματοδοτούνται ελεύθερα. Η προστασία έναντι αυτών των «εγκλημάτων» θα απαιτούσε υψηλότερα ασφάλιστρα, αλλά δεδομένου ότι αυτά τα «εγκλήματα», αντίθετα με τα πραγματικά εγκλήματα κατά προσώπων και περιουσιακών στοιχείων, δεν δημιουργούν θύματα, πολύ λίγοι άνθρωποι θα ήταν πρόθυμοι να δαπανήσουν χρήματα για μια τέτοια «προστασία».

Διαφορετικά νομικά συστήματα και σύνθεση των διαφορετικών νόμων

Τελευταίο και σημαντικότερο, ένα σύστημα ανταγωνιστικών οργανισμών προστασίας θα έχει διπλό αντίκτυπο στην ανάπτυξη του νόμου. Από τη μία πλευρά, θα επέτρεπε μεγαλύτερη διακύμανση του δικαίου. Αντί να επιβάλλουν ένα ομοιόμορφο σύνολο προτύπων σε όλους (όπως σε συνθήκες κρατισμού), οι οργανισμοί προστασίας θα μπορούσαν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους όχι μόνο μέσω της τιμής, αλλά και μέσω της διαφοροποίησης των προϊόντων. Θα μπορούσαν να υπάρχουν δίπλα-δίπλα, παραδείγματος χάριν, οι καθολικοί οργανισμοί προστασίας ή οι ασφαλιστές που εφαρμόζουν το νόμο της Canon, οι εβραϊκοί οργανισμοί που εφαρμόζουν το δίκαιο του μωσαϊκού, οι μουσουλμανικοί οργανισμοί που εφαρμόζουν ισλαμικό νόμο και οι οργανισμοί που εφαρμόζουν κοσμικό δίκαιο μιας ή άλλης ποικιλίας, πελατεία. Οι καταναλωτές θα μπορούσαν να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο σε αυτούς και στην περιουσία τους. Κανείς δεν θα έπρεπε να ζει υπό τον «ξένο» νόμο.

Από την άλλη πλευρά, το ίδιο σύστημα παραγωγής ιδιωτικού νόμου και τάξης θα προωθούσε μια τάση προς την ενοποίηση του δικαίου. Ο «εγχώριος» νόμος – καθολικός, εβραϊκός, ρωμαϊκός κ.λπ. – θα ισχύει μόνο για το πρόσωπο και την ιδιοκτησία εκείνων που το επέλεξαν, τον ασφαλιστή και όλους τους άλλους ασφαλισμένους από τον ίδιο ασφαλιστή σύμφωνα με τον ίδιο νόμο. Ο κανόνας της Canon, για παράδειγμα, θα εφαρμοζόταν μόνο στους καθιερωμένους Καθολικούς και θα ασχολούνταν αποκλειστικά με τις ενδοκαθολικές συγκρούσεις και την επίλυση συγκρούσεων. Ωστόσο, είναι επίσης πιθανό, φυσικά, ότι ένας καθολικός θα μπορούσε να έρθει σε σύγκρουση με τον συνδρομητή κάποιου άλλου κώδικα δικαίου, π.χ. ενός μουσουλμάνου. Εάν και οι δύο νόμοι φτάσουν στο ίδιο ή σε παρόμοιο συμπέρασμα, δεν υπάρχουν δυσκολίες.

Ωστόσο, εάν οι ανταγωνιστικοί νόμοι έφθαναν σε σαφώς διαφορετικά συμπεράσματα (όπως τουλάχιστον σε ορισμένες περιπτώσεις), δημιουργείται ένα πρόβλημα. Ο «εγχώριος» νόμος θα ήταν άχρηστος, αλλά όλοι οι ασφαλισμένοι θα ήθελαν να προστατεύσουν και από τις ενδεχόμενες συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών ομίλων. Σε αυτήν την κατάσταση δεν μπορεί να αναμένεται ότι ένας ασφαλιστής και οι συνδρομητές του κώδικα δικαίου του απλώς να υποτάσσουν την κρίση τους σε εκείνη ενός άλλου ασφαλιστή και του νόμου του. Αντίθετα, για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη υπάρχει μόνο ένας αξιόπιστος και αποδεκτός τρόπος επίλυσης αυτού του προβλήματος.

Καταρχήν, κάθε ασφαλιστής θα είναι υποχρεωμένος να υποβάλει τον εαυτό του και τους πελάτες του σε διαμεσολάβηση από έναν πραγματικά ανεξάρτητο τρίτο φορέα. Αυτός ο φορέας δεν θα ήταν μόνο μια ανεξάρτητη οντότητα, αλλά ταυτόχρονα η ομόφωνη επιλογή και των δύο μερών. Θα συμφωνούσαν λόγω της κοινώς αντιληπτής ικανότητάς του να βρίσκει αμοιβαία αποδεκτές (δίκαιες) λύσεις σε περιπτώσεις διαφωνίας μεταξύ διαορετικών μερών. Επιπλέον, εάν ένας διαιτητής αποτύχει σε αυτό το καθήκον και καταλήξει σε συμπεράσματα που θεωρήθηκαν ως «άδικα» ή «προκατειλημμένα» από έναν από τους ασφαλιστές ή τους πελάτες τους, αυτό το πρόσωπο ή πρακτορείο δεν θα μπορούσε πιθανώς να επιλεγεί ως διαμεσολαβητής στο μέλλον.

Σταθερότητα του νόμου και των συμβάσεων

Εν ολίγοις, θα δημιουργηθούν συμβάσεις προστασίας και ασφάλειας. Οι ασφαλιστές (σε αντίθεση με τα κράτη) θα προσφέρουν στους πελάτες τους συμβάσεις με σαφείς περιγραφές περιουσιακών στοιχείων και σαφώς καθορισμένα καθήκοντα και υποχρεώσεις. Ομοίως, η σχέση μεταξύ ασφαλιστών και διαμεσολαβητών θα διέπεται από σύμβαση. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, για τη διάρκεια ή μέχρι την εκπλήρωση της σύμβασης, θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της. Και κάθε αλλαγή των όρων ή προϋποθέσεων μιας σύμβασης θα απαιτεί την ομόφωνη συγκατάθεση όλων των ενδιαφερομένων μερών. Δηλαδή, σε μια κοινωνία ιδιωτικού δικαίου, σε αντίθεση με τις κρατικές κοινωνίες, δεν θα υπήρχε «νομοθεσία». Κανένας ασφαλιστής δεν θα μπορούσε να ξεφύγει με το να μην ενημερώνει τους πελάτες του για τους όρους και την τιμή μίας σύμβασης αλλά και με τη συνεχή αλλαγή των όρων της χωρίς να τους ρωτήσει. Οι ασφαλισμένοι θα απαιτούσαν κάτι πολύ καλύτερο και οι ασφαλιστές θα έδιναν συμβάσεις και σταθερό δίκαιο, αντί υποσχέσεων και αλλαγών και μεταβολών στη νομοθεσία.

Επιπλέον, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης συνεργασίας διαφόρων ασφαλιστών και διαμεσολαβητών, θα τεθεί σε κίνηση μια τάση προς την ενοποίηση της ιδιοκτησίας και του δικαίου των συμβάσεων και την εναρμόνιση των διαδικαστικών κανόνων, των αποδεικτικών στοιχείων και της επίλυσης των συγκρούσεων. Μέσω της αγοράς ασφαλιστικής προστασίας, όλοι θα συμμετείχαν στον κοινό στόχο της προσπάθειας να μειωθούν οι συγκρούσεις και να ενισχυθεί η ασφάλεια. Επιπλέον, κάθε απαίτηση σύγκρουσης και ζημίας, ανεξάρτητα από το πού προέρχεται και σε ποιον κατευθύνεται, θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία ενός ή περισσοτέρων ειδικών ασφαλιστικών οργανισμών και θα αντιμετωπίζεται είτε από τον «εγχώριο» νόμο του μεμονωμένου ασφαλιστή είτε από τον «διεθνή» νόμο με διατάξεις και διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων από μια ομάδα ασφαλιστών.

Ένα τέτοιο σύστημα θα εξασφάλιζε πληρέστερη και τελειότερη νομική σταθερότητα και βεβαιότητα από οποιοδήποτε σύστημα ασφάλειας στο οποίο μπορούμε σήμερα να προσφύγουμε.

***

Βρίσκετε ενδιαφέροντα τα άρθρα στην «Ελεύθερη Αγορά»; Εκτιμάτε την προσπάθεια μας; Κάντε τώρα μια δωρεά 5 ευρώ και ενισχύστε μας.

Διαβάστε περισσότερα: