Το υπολογιστικό χάος στην κοινωνικοποιημένη υγειονομική περίθαλψη

0
2950
Ο καθένας θέλει ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που βελτιώνει συνεχώς την τιμή, την ποσότητα και την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης. Η κοινωνικοποιημένη ιατρική δεν μπορεί να επιτύχει αυτόν τον στόχο επειδή αποκλείει τη γλώσσα της παραγωγής
Ο καθένας θέλει ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που βελτιώνει συνεχώς την τιμή, την ποσότητα και την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης. Η κοινωνικοποιημένη ιατρική δεν μπορεί να επιτύχει αυτόν τον στόχο επειδή αποκλείει τη γλώσσα της παραγωγής

Υπό την κοινωνικοποιημένη ιατρική, δεν υπάρχουν κέρδη ή ζημίες από τις υπάρχουσες ιατρικές υπηρεσίες και είναι αδύνατον να υπολογιστεί η παρούσα αξία των περιουσιακών στοιχείων, που υπάρχουν ήδη στο σύστημα

του Edward W. Fuller
Απόδοση: Μιχάλης Γκουντής και Ευθύμης Μαραμής

Εισαγωγή

Σε αντίθεση με τους υποστηρικτές του συστήματος κέρδους-ζημίας, πολλοί υποστηρικτές της υγειονομικής περίθαλψης πιστεύουν ότι η κοινωνικοποιημένη ιατρική  βελτιώνει προοδευτικά την τιμή, την ποσότητα και την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης. Μπορεί όμως η κοινωνικοποιημένη ιατρική να επιτύχει αυτόν τον στόχο; Η λογιστική θεωρία απαντά πως όχι.

Όλοι οι υποστηρικτές της κοινωνικοποιημένης ιατρικής διαπράττουν ένα βασικό διανοητικό σφάλμα: αγνοούν τη συντριπτική κοινωνική σημασία της οικονομικής λογιστικής. Η οικονομική λογιστική είναι η γλώσσα της επιχείρησης, η γλώσσα  της παραγωγής. Για να κατανοήσουμε πλήρως το βασικό πρόβλημα της κοινωνικοποιημένης ιατρικής, είναι απαραίτητο να αρχίσουμε με την κοινωνική λειτουργία της οικονομικής λογιστικής.

Η κοινωνική λειτουργία της οικονομικής λογιστικής

Οι καταναλωτές είναι απόλυτα κυρίαρχοι στο σύστημα κέρδους-ζημίας. Οι καταναλωτές καθορίζουν τελικά τι θα παραχθεί, πώς και σε ποια ποσότητα και ποιότητα. Η κατανάλωση είναι ο απώτερος σκοπός κάθε παραγωγής και είναι αδύνατο να αποκομιστούν κέρδη από την παραγωγή αγαθών τα οποία δεν θέλουν να καταναλώσουν οι καταναλωτές. Οι αποφάσεις των καταναλωτών να αγοράσουν ή να μην αγοράσουν, τελικά καθορίζουν τα κέρδη και τις ζημίες κάθε παραγωγού. Για να γίνει κατανοητή η κοινωνική λειτουργία της λογιστικής γλώσσας, είναι ζωτικής σημασίας να συνειδητοποιήσουμε ότι οι καταναλωτές ρυθμίζουν την παραγωγή στο σύστημα κέρδους-ζημίας.

Ο μηχανισμός κέρδους-ζημίας, υποχρεώνει τους παραγωγούς να υπακούν στους καταναλωτές. Το κέρδος αποτελεί σημάδι ότι οι καταναλωτές είναι ικανοποιημένοι. Αντίθετα, οι ζημίες δείχνουν ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν ικανοποίησαν τις πλέον επείγουσες ανάγκες των καταναλωτών. Επιπλέον, οι ζημίες δεν μπορούν να συνεχιστούν για πάντα. Οποιοσδήποτε παραγωγός, ο οποίος συνεχώς αδυνατεί να ικανοποιήσει τους καταναλωτές, θα υποστεί συνεχείς ζημίες έως ότου τελικά εξωθηθεί από την αγορά. Ο μηχανισμός κέρδους-ζημίας, αναγκάζει κάθε επιχείρηση που υφίσταται ζημίες να προσαρμόσει τις παραγωγικές της δραστηριότητες προς την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των καταναλωτών. Τα κέρδη και οι ζημίες είναι οι δυνάμεις που καθιστούν τους καταναλωτές κυρίαρχους στην οικονομία της αγοράς.

Η οικονομική λογιστική είναι το σύστημα πληροφοριών που αναφέρει τα κέρδη και τις ζημίες των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Με άλλα λόγια, η οικονομική λογιστική είναι η γλώσσα που γνωστοποιεί εάν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες κάνουν καλή ή κακή δουλειά όσον αφορά την ικανοποίηση των καταναλωτών. Το κέρδος στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ενημερώνει τον παραγωγό ότι κάνει καλή δουλειά η οποία ικανοποιεί τους καταναλωτές. Από την άλλη πλευρά, μια ζημία στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, αναφέρει στον παραγωγό ότι δεν ικανοποιεί τους καταναλωτές.

Πέρα από τη συνολική κατάσταση της επιχείρησης, η λογιστική υποδεικνύει τον τρόπο βελτίωσης των λειτουργιών. Τα κέρδη και οι ζημίες μπορούν να υπολογιστούν για κάθε τομέα της επιχείρησης. Οι ζημίες σε ένα τμήμα της επιχείρησης, σημαίνουν ότι θα πρέπει να μετατοπιστούν πόροι μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων. Η λογιστική αναφέρει στις επιχειρήσεις εάν πράττουν ορθώς ή ανεπαρκώς και προτείνει πώς να προσαρμοστούν οι λειτουργίες για να ικανοποιηθούν καλύτερα οι καταναλωτές. Εν ολίγοις, η οικονομική λογιστική είναι η γλώσσα της παραγωγής και σκοπός της είναι να προωθήσει την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των καταναλωτών.

Η οικονομική λογιστική είναι αδύνατη στην κοινωνικοποιημένη ιατρική

Όπως κάθε γλώσσα, η οικονομική λογιστική δεν είναι τέλεια. Ένα όριο της λογιστικής πρέπει να τονιστεί επανειλημμένα στη συζήτηση για την κοινωνικοποιημένη ιατρική: η οικονομική λογιστική δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς χρηματικές τιμές. Η οικονομική λογιστική είναι αδύνατη εάν οι αγοραστές δεν πληρώνουν χρηματικές τιμές για αγαθά και υπηρεσίες. Σε ένα κοινωνικοποιημένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, οι καταναλωτές (ασθενείς) δεν ανταλλάσσουν χρήματα για τις ιατρικές υπηρεσίες τους. Συνεπώς, δεν υπάρχουν χρηματικές τιμές για την ιατρική περίθαλψη σε ένα κοινωνικοποιημένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό σημαίνει ότι η οικονομική λογιστική είναι αδύνατη στο πλαίσιο της κοινωνικοποιημένης ιατρικής.

Για να το αποδείξουμε, εξετάστε την πρώτη γραμμή της δήλωσης εισοδημάτων: έσοδα. Τα έσοδα ισούνται με την τιμή ανά ποσότητα. Ένα κοινωνικοποιημένο σύστημα υγείας μπορεί ασφαλώς να καταγράψει την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ωστόσο, οι ασθενείς δεν πληρώνουν τις τιμές των χρημάτων για την ιατρική τους περίθαλψη. Και αν δεν υπάρχουν τιμές, είναι αδύνατο να υπολογίσουμε τα έσοδα. Αυτό σημαίνει ότι το πρώτο στοιχείο στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, τα έσοδα, δεν μπορεί να υπολογιστεί σε ένα κοινωνικοποιημένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Εάν όμως δεν υπάρχουν υπολογίσιμα έσοδα, τότε δεν υπολογίζονται τα μικτά κέρδη και τα καθαρά έσοδα. Με απλά λόγια, δεν υπάρχει απολογισμός εσόδων σε ένα σύστημα κοινωνικοποιημένης ιατρικής.

Χωρίς κατάσταση λογαριασμού εισοδήματος, ένα κοινωνικοποιημένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης δεν θα γνωρίζει ποτέ πραγματικά αν κάνει καλή ή κακή δουλειά ικανοποίησης των καταναλωτών. Επιπλέον, θα είναι αδύνατο να υπολογιστεί το κέρδος και η ζημία για κάθε τμήμα του συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι αβέβαιο ποια τμήματα έχουν καλή ή κακή απόδοση. Χωρίς κέρδος και ζημία, ένα κοινωνικοποιημένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης ποτέ δεν θα ξέρει πραγματικά πώς να μεταφέρει πολύτιμους πόρους για να βελτιώσει την ικανοποίηση των καταναλωτών.

Η απουσία της δήλωσης εισοδημάτων σε ένα κοινωνικοποιημένο σύστημα υγείας επηρεάζει όλες τις άλλες οικονομικές καταστάσεις. Η δήλωση εισοδήματος εισέρχεται στον ισολογισμό, στην κατάσταση ταμειακών ροών και στη δήλωση συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της κοινωνικοποιημένης ιατρικής, το πρόβλημα των μη μετρούμενων εσόδων αντηχεί σε όλο το σύστημα χρηματοοικονομικής λογιστικής.

Ο ισολογισμός χάνει κάθε οικονομική σημασία σε ένα κοινωνικοποιημένο σύστημα. Τα σημαντικότερα στοιχεία του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης είναι μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία ή περιουσιακά στοιχεία που παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης εδώ και πολλά χρόνια. Η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ισούται με την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών του. Αν όμως δεν υπάρχουν πληρωμένες τιμές χρήματος, τότε τα περιουσιακά στοιχεία δεν παράγουν ταμειακές ροές. Και αν δεν υπάρχουν ταμειακές ροές, τότε είναι αδύνατο να υπολογιστεί η παρούσα αξία των περιουσιακών στοιχείων. Ο ισολογισμός δεν έχει νόημα οικονομικά σε ένα σύστημα κοινωνικοποιημένης ιατρικής, επειδή δεν υπάρχει τρόπος να διαπιστωθεί η αξία των μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων.

Υπό την κοινωνικοποιημένη ιατρική, δεν υπάρχουν κέρδη ή ζημίες από τις υπάρχουσες ιατρικές υπηρεσίες και είναι αδύνατον να υπολογιστεί η παρούσα αξία των περιουσιακών στοιχείων, που υπάρχουν ήδη στο σύστημα. Αλλά η κατανομή των στοιχείων που υπάρχουν ήδη στο σύστημα είναι μόνο ένα μέρος του προβλήματος. Ο στόχος της μεταρρύθμισης της υγειονομικής περίθαλψης είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα που βελτιώνει συνεχώς την τιμή, την ποσότητα και την ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης. Αυτό απαιτεί νέες επενδύσεις στο μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης.

Ανά πάσα στιγμή, θα υπάρχει μια πληθώρα επενδυτικών επιλογών που θα είναι διαθέσιμες στον ιατρικό κλάδο. Ωστόσο, οι πόροι είναι σπάνιοι. Είναι αδύνατο να επενδύσουμε σε κάθε επενδυτικό σχέδιο και είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε ότι οι σπάνιοι πόροι δεν επενδύονται σε σπάταλα έργα. Σε οποιοδήποτε σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος να ταξινομηθούν τα πιθανά έργα, έτσι ώστε η επένδυση να πραγματοποιείται μόνο στα πιο σημαντικά έργα.

Η καθαρή παρούσα αξία είναι η πιο θεμελιώδης έννοια της θεωρίας των επενδύσεων. Η καθαρή παρούσα αξία χρησιμοποιείται για την κατάταξη ανταγωνιστικών επενδυτικών σχεδίων. Τα έργα με τις υψηλότερες καθαρές τρέχουσες αξίες είναι τα σημαντικότερα έργα, επομένως πρέπει πρώτα να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε εκείνα τα έργα με τις υψηλότερες καθαρές παρούσες τιμές. Από την άλλη πλευρά, μια αρνητική καθαρή τρέχουσα αξία δείχνει ότι οι σπάνιοι πόροι θα σπαταληθούν εάν επενδύονταν στο έργο αυτό. Η καθαρή παρούσα αξία είναι το απαραίτητο επενδυτικό εργαλείο της ανθρωπότητας, καθώς απαιτείται να διασφαλιστεί ότι οι σπάνιοι πόροι επενδύονται στα πιο σημαντικά έργα και δεν σπαταλώνται.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της κοινωνικοποιημένης ιατρικής, είναι αδύνατον να υπολογιστεί η καθαρή παρούσα αξία των επενδύσεων στην ιατρική. Αυτά τα έργα δεν θα δημιουργήσουν ποτέ ταμειακές ροές, επειδή δεν πληρώνονται τιμές σε χρήμα για τις υπηρεσίες τους. Και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν τιμές χρήματος, είναι αδύνατο να προβλεφθούν και να μειωθούν οι μελλοντικές ταμειακές ροές. Υπό την κοινωνικοποιημένη ιατρική, οι διευθυντές του συστήματος χάνουν το απαραίτητο εργαλείο της ανθρωπότητας για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Ως αποτέλεσμα, η κοινωνικοποιημένη ιατρική οδηγεί απαραίτητα σε ανορθολογικές επενδυτικές αποφάσεις σχετικά με το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης.

Συμπέρασμα

Δυστυχώς, η ανθρωπότητα ζει σε έναν κόσμο σπανιότητας. Αυτό σημαίνει ότι η ανθρωπότητα πρέπει να παράγει για να επιβιώσει. Δεδομένου ότι τα ανθρώπινα όντα πρέπει να παράγουν, πρέπει να υπάρχει κάποιο σύστημα για να διαπιστωθεί εάν η παραγωγή είναι επιτυχής – δηλαδή, αν η παραγωγή ικανοποιεί τις ανθρώπινες ανάγκες και επιθυμίες. Η οικονομική λογιστική είναι το πληροφοριακό σύστημα ή η γλώσσα που αναπτύσσεται από την ανθρωπότητα για να δείξει εάν η παραγωγή είναι επιτυχής (κέρδος) ή ανεπιτυχής (ζημία). Η οικονομική λογιστική είναι απολύτως απαραίτητη για την ανθρωπότητα, επειδή είναι η γλώσσα της παραγωγής.

Όπως κάθε άλλο αγαθό ή υπηρεσία, η υγειονομική περίθαλψη είναι σπάνια και πρέπει να παραχθεί. Στην ιατρική, όπως και σε άλλες βιομηχανίες, η ανθρωπότητα χρειάζεται κάποιο σύστημα για να καθορίσει εάν οι παραγωγοί ικανοποιούν τις πιο επείγουσες ανάγκες των καταναλωτών. Αλλά στην περίπτωση της ιατρικής περίθαλψης, ο καταναλωτής είναι ο ασθενής και η αποτυχία να ικανοποιηθεί ο καταναλωτής μπορεί να είναι θανατηφόρος. Για το λόγο αυτό, η οικονομική λογιστική, το σύστημα αξιολόγησης της ικανοποίησης των καταναλωτών, είναι πιο σημαντικό για την υγειονομική περίθαλψη από ο,τι ισχύει σε οποιαδήποτε άλλη βιομηχανία.

Ωστόσο, η κοινωνικοποιημένη ιατρική καθιστά την οικονομική λογιστική αδύνατη στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνικοποιημένη ιατρική δεν έχει γλώσσα, κανένα σύστημα για να εξακριβώσει κατά πόσον οι πιο επείγουσες ανάγκες των ασθενών ικανοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι αδύνατο για τους διευθυντές του συστήματος να καθορίσουν εάν οι περιορισμένοι ιατρικοί πόροι ικανοποιούν τις πιο επείγουσες ανάγκες των ασθενών ή αν σπαταλούν τους πολύτιμους πόρους. Χωρίς οικονομική λογιστική, οι αποφάσεις παραγωγής σε κοινωνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης είναι πάντα ανορθολογικές. Κατά συνέπεια, ένα κοινωνικοποιημένο σύστημα υγείας είναι αυθαίρετο, χαοτικό και αναποτελεσματικό.

Στην αμφισβητούμενη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι σχεδόν όλοι συμφωνούν για τον τελικό στόχο της μεταρρύθμισης. Ο καθένας θέλει ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που βελτιώνει συνεχώς την τιμή, την ποσότητα και την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης. Η κοινωνικοποιημένη ιατρική δεν μπορεί να επιτύχει αυτόν τον στόχο επειδή αποκλείει τη γλώσσα της παραγωγής: τη χρηματοοικονομική λογιστική. Το σύστημα κέρδους και ζημίας δεν είναι τέλειο, αλλά δεν υπάρχει το τέλειο για ανθρώπινες υποθέσεις. Παρά τις ατέλειές του, ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης βασισμένο στα κέρδη και τις ζημίες είναι ο μόνος τρόπος για τη σταδιακή βελτίωση της τιμής, της ποσότητας και της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης.

 

***

Ο Edward Fuller είναι κάτοχος μεταπτυχιακού της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων Leavey του Σαν Φρανσίσκο.

Βρίσκετε ενδιαφέροντα τα άρθρα στην «Ελεύθερη Αγορά»; Εκτιμάτε την προσπάθεια μας; Κάντε τώρα μια δωρεά 5 ευρώ και ενισχύστε μας.