Hans-Hermann Hoppe: Από τη Μοναρχία στη Δημοκρατία και στην παρακμή

0
2629
Δημοκρατία
Δημοκρατία: Ο θεός που απέτυχε

Από την άποψη εκείνων που προτιμούν λιγότερη εκμετάλλευση για τους περισσότερους και που εκτιμούν την προνοητικότητας και την ατομική ευθύνη πέρα από την κοντοφθαλμία και την ανευθυνότητα, η ιστορική μετάβαση από τη μοναρχία στη δημοκρατία δεν αντιπροσωπεύει πρόοδο αλλά πολιτισμική παρακμή

 του Hans Hermann Hoppe
Απόδοση: Mιχάλης Γκουντής

I. Συγκριτική οικονομική ανάλυση της ιδιωτικής και της δημόσιας διακυβέρνησης

Μια κυβέρνηση είναι ένας εδαφικός μονοπωλητής καταναγκασμού – ένας οργανισμός που μπορεί να εμπλακεί σε συνεχείς, θεσμοθετημένες παραβιάσεις των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και στην εκμετάλλευση – με τη μορφή απαλλοτρίωσης, φορολογίας και νομοθετικής ρύθμισης – των ιδιοκτητών ιδιωτικής περιουσίας. Υποθέτοντας απλώς το συμφέρον των κυβερνητικών φορέων, όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να αναμένουμε να κάνουν χρήση αυτού του μονοπωλίου και, ως εκ τούτου, παρουσιάζουν μια τάση προς αυξημένη εκμετάλλευση 1.

Ωστόσο, δεν μπορεί να αναμένεται ότι όλες οι μορφές διακυβέρνησης θα είναι εξίσου επιτυχείς σε αυτήν την προσπάθεια ή ότι θα το κάνουν με τον ίδιο τρόπο. Αντίθετα, υπό το πρίσμα της στοιχειώδους οικονομικής θεωρίας, η συμπεριφορά της κυβέρνησης και οι συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην κοινωνία αναμένεται να είναι συστηματικά διαφορετική, ανάλογα με το αν ο κυβερνητικός μηχανισμός είναι ιδιωτικός ή δημόσιος 2.

Το καθοριστικό χαρακτηριστικό της ιδιοκτησίας της ιδιωτικής κυβέρνησης είναι ότι οι απαλλοτριωμένοι πόροι και το μονοπωλιακό προνόμιο της μελλοντικής απαλλοτρίωσης αποτελούν ατομική ιδιοκτησία. Οι διαθέσιμοι πόροι προστίθενται στο ιδιωτικό κτήμα του κυβερνήτη και αντιμετωπίζονται σαν να ήταν μέρος αυτού και το μονοπωλιακό προνόμιο της μελλοντικής απαλλοτρίωσης επισυνάπτεται ως τίτλος σε αυτό το κτήμα και οδηγεί σε άμεση αύξηση της παρούσας αξίας του («κεφαλαιοποίηση» του μονοπωλιακού κέρδους).

Το κυριότερο είναι ότι, ως ατομικός ιδιοκτήτης του κυβερνητικού κτήματος, ο κυβερνήτης δικαιούται να μεταβιβάσει τα περιουσιακά του στοιχεία στον προσωπικό του κληρονόμο. μπορεί να τα πουλήσει, να τα νοικιάσει ή να δώσει μέρος ή το σύνολο της προνομιούχου περιουσίας του και να εισπράξει τα κέρδη από την πώληση ή τη μίσθωση. Και μπορεί να απασχολήσει ή να απολύσει προσωπικά κάθε διαχειριστή και υπάλληλο της περιουσίας του.

Αντίθετα, σε έναν κρατικό δημόσιο κυβερνητικό μηχανισμό ο έλεγχος βρίσκεται στα χέρια ενός διαχειριστή ή ενός επιμελητή. Ο θεματοφύλακας μπορεί να χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό για προσωπική του ευχέρεια, αλλά δεν έχει ιδιοκτησιακά δικαιώματα πάνω του. Δεν μπορεί να πουλήσει κυβερνητικούς πόρους και να λαμβάνει τα κέρδη, ούτε να μεταβιβάζει κρατική περιουσία στον εαυτό του. Κατέχει την τρέχουσα χρήση των κυβερνητικών πόρων, αλλά όχι την αξία του κεφαλαίου τους.

Επιπλέον, ενώ η είσοδος στη θέση του ατομικού ιδιοκτήτη της κυβέρνησης περιορίζεται από την προσωπική διακριτική ευχέρεια του ιδιοκτήτη, η είσοδος στη θέση ενός διαχειριστή είναι εντούτοις ανοιχτή. Ο καθένας, επί της αρχής, μπορεί να γίνει υπεύθυνος της κυβέρνησης.

Από αυτές τις υποθέσεις μπορούν να συναχθούν δύο κεντρικές, αλληλένδετες προβλέψεις:

 1. Ένας ιδιώτης ιδιοκτήτης κυβέρνησης θα τείνει να έχει συστηματικά μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, δηλαδή ο βαθμός χρονικής προτίμησής του θα είναι χαμηλότερος 3 και κατά συνέπεια ο βαθμός οικονομικής εκμετάλλευσής του θα τείνει να είναι μικρότερος από εκείνον ενός κυβερνητικού επιτηρητή.
 2. Υπό την επιφύλαξη υψηλότερου βαθμού εκμετάλλευσης, το μη κυβερνητικό κοινό θα είναι συγκριτικά περισσότερο προσανατολισμένο σε ένα σύστημα δημόσιας κρατικής κυβέρνησης παρά με ένα καθεστώς ιδιωτικής κυβέρνησης.
Η χρονική προτίμηση των ιδιοκτητών μίας κυβέρνησης

Ένας ιδιώτης κυβερνητικός ιδιοκτήτης θα επιχειρήσει να μεγιστοποιήσει τον συνολικό πλούτο του, δηλαδή την παρούσα αξία της περιουσίας του και του τρέχοντος εισοδήματός του. Δεν θα θελήσει να αυξήσει τα τρέχοντα εισοδήματά του εις βάρος μιας περισσότερο αναλογικής μείωσης της παρούσας αξίας των περιουσιακών του στοιχείων και επειδή οι πράξεις απόκτησης του τρέχοντος εισοδήματος έχουν πάντοτε επιπτώσεις στις τρέχουσες αξίες των περιουσιακών στοιχείων (που αντανακλούν την αξία όλων των μελλοντικών – αναμενόμενων – εσόδων από περιουσιακά στοιχεία με προεξοφλημένη τη διαφορά στη χρονική προτίμηση, το επιτόκιο), η ιδιωτική ιδιοκτησία οδηγεί σε οικονομικούς υπολογισμούς και επομένως προάγει την προνοητικότητα.

Στην περίπτωση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας της κυβέρνησης, αυτό συνεπάγεται μια ξεχωριστή μετριοπάθεια σε σχέση με το κίνητρο του κυβερνήτη να εκμεταλλευτεί το μονοπωλιακό του προνόμιο απαλλοτρίωσης, διότι οι πράξεις απαλλοτρίωσης είναι από την φύση τους παρασιτικές στις προηγούμενες πράξεις παραγωγής του μη κυβερνητικού κοινού. Όπου τίποτε δεν έχει παραχθεί για πρώτη φορά, τίποτα δεν μπορεί να απαλλοτριωθεί. Και όπου όλα είναι απαλλοτριωμένα, όλη η μελλοντική παραγωγή θα σταματήσει απότομα.

Ως εκ τούτου, ένας ιδιώτης κυβερνητικός ιδιοκτήτης θα ήθελε να αποφύγει την εκμετάλλευση των υποκειμένων του τόσο έντονα, για παράδειγμα, ώστε να μειώσει τις μελλοντικές του δυνατότητες κέρδους σε τέτοιο βαθμό, ώστε η σημερινή αξία του ακινήτου του να πέσει. Αντ’ αυτού, προκειμένου να διατηρήσει ή και να ενισχύσει την αξία της προσωπικής του περιουσίας, συστηματικά θα περιορίσει τον εαυτό του στις πολιτικές εκμετάλλευσής του. Όσο χαμηλότερος είναι ο βαθμός εκμετάλλευσης, τόσο πιο παραγωγικός θα είναι ο πληθυσμός του βασιλείου. Και όσο πιο παραγωγικός είναι ο πληθυσμός, τόσο υψηλότερη θα είναι η αξία του παρασιτικού μονοπωλίου του άρχοντα της απαλλοτρίωσης.

Θα χρησιμοποιήσει, φυσικά, το μονοπωλιακό του προνόμιο. Δεν θα το υπερ-εκμεταλλευτεί. Όμως, ως ατομικός ιδιοκτήτης της κυβέρνησης, είναι προς το συμφέρον του να αντλεί παρασιτικά από μια αναπτυσσόμενη, ολοένα πιο παραγωγική και ευημερούσα μη κρατική οικονομία, καθώς αυτό θα αυξήσει χωρίς δυσκολία τον ίδιο τον πλούτο και την ευημερία του – και έτσι ο βαθμός εκμετάλλευσης θα τείνει να είναι χαμηλός.

Επιπλέον, η ατομική ιδιοκτησία της κυβέρνησης συνεπάγεται μετριοπάθεια και προνοητικότητα για έναν ακόμη λόγο. Όλη η ιδιωτική περιουσία είναι εξ ορισμού αποκλειστική ιδιοκτησία. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δικαιούται να αποκλείει όλους τους άλλους από τη χρήση και την απόλαυση του. Και είναι ελεύθερος να επιλέξει με ποιον, αν θέλει, θα ήταν πρόθυμος να μοιραστεί τη χρήση του. Συνήθως, θα συμπεριλάβει την οικογένειά του και θα αποκλείσει όλους τους άλλους, εκτός από τους προσκεκλημένους ή τους μισθωτούς ή τους εργολάβους.

Μόνο η κυρίαρχη οικογένεια – και σε μικρότερο βαθμό οι φίλοι, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματικοί εταίροι της – μοιράζονται την απόλαυση των απαλλοτριωμένων πόρων και μπορούν έτσι να ζήσουν παρασιτική ζωή. Λόγω αυτών των περιορισμών όσον αφορά την είσοδο στην κυβέρνηση και το αποκλειστικό καθεστώς του μεμονωμένου κυβερνήτη και της οικογένειάς του, η ιδιωτική κυβερνητική ιδιοκτησία διεγείρει την ανάπτυξη μιας σαφούς «ταξικής συνείδησης» από το μη κυβερνητικό κοινό και προωθεί την αντιπολίτευση και την αντίσταση σε οποιαδήποτε επέκταση της εξουσίας της κυβέρνησης.

Μια ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ των (λίγων) κυβερνώντων αφενός και των (πολλών) που κυβερνώνται από την άλλη υπάρχει και υπάρχει μικρός κίνδυνος ή ελπίδα ότι κάποια από τις δύο τάξεις θα πέσει ή θα ανέβει από τη μια τάξη στην άλλη. Αντιμετωπίζοντας ένα σχεδόν ανυπέρβλητο εμπόδιο στην ανοδική κινητικότητα, ενισχύεται η αλληλεγγύη μεταξύ των κυβερνημένων – η αμοιβαία αναγνώρισή τους ως πραγματικών ή δυνητικών θυμάτων παραβίασης των δικαιωμάτων τους από την κυβέρνηση – και ο κίνδυνος για την κυρίαρχη τάξη να χάσει τη νομιμότητά της ως αποτέλεσμα αυξημένης εκμετάλλευσης αυξάνεται 4.

Σε μια ξεχωριστή αντίθεση, ο θεματοφύλακας μιας δημόσιας κρατικής κυβέρνησης θα προσπαθήσει να μεγιστοποιήσει όχι τον συνολικό κυβερνητικό πλούτο (αξίες κεφαλαίου και τρέχοντα εισοδήματα), αλλά το τρέχον εισόδημα (ανεξάρτητα και εις βάρος της αξίας του κεφαλαίου). Πράγματι, ακόμη και αν ο φύλακας επιθυμεί να ενεργήσει διαφορετικά, δεν μπορεί. Επειδή οι κρατικοί πόροι ως δημόσια ιδιοκτησία δεν πωλούνται και χωρίς οικονομικές τιμές, ο υπολογισμός είναι αδύνατος. Ως εκ τούτου, πρέπει να θεωρηθεί αναπόφευκτο ότι η κρατική κυβέρνηση θα έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή κατανάλωση κεφαλαίου.

Αντί να διατηρήσει ή και να ενισχύσει την αξία του κυβερνητικού κεφαλαίου, όπως θα έκανε ένας ατομικός ιδιοκτήτης, ο προσωρινός θεματοφύλακας της κυβέρνησης θα χρησιμοποιήσει γρήγορα όσο το δυνατόν περισσότερους κυβερνητικούς πόρους, γιατί αυτό που δεν καταναλώνει τώρα, μπορεί ποτέ να μην να είναι σε θέση να το καταναλώσει στο μέλλον.

Συγκεκριμένα, ένας υπεύθυνος – διαφορετικός από τον ατομικό ιδιοκτήτη της κυβέρνησης – δεν έχει κανένα συμφέρον να μην καταστρέψει τη χώρα του. Γιατί να μην θέλει να αυξήσει την εκμετάλλευσή του, αν το πλεονέκτημα μιας πολιτικής μετριοπάθειας – η προκύπτουσα υψηλότερη κεφαλαιουχική αξία του κυβερνητικού κτήματος – δεν μπορεί να αποκομιστεί ιδιωτικά, ενώ το πλεονέκτημα της αντίθετης πολιτικής αυξημένης εκμετάλλευσης – υψηλότερου τρέχοντος εισοδήματος – μπορεί να αποκομιστεί; Για έναν προσωρινό διαχειριστή, σε αντίθεση με έναν ατομικό ιδιοκτήτη, η μετριοπάθεια έχει μόνο μειονεκτήματα και όχι πλεονεκτήματα 5.

Επιπροσθέτως, με μια δημόσια κρατική κυβέρνηση, καθείς κατ’ αρχήν μπορεί να γίνει μέλος της άρχουσας τάξης ή ακόμα και της ανώτατης εξουσίας. Η διάκριση μεταξύ των ηγεμόνων και της κυβερνητικής καθώς και της ταξικής συνείδησης των κυβερνώντων γίνεται θολή. Η ψευδαίσθηση υπάρχει ακόμη ότι η διάκριση δεν υπάρχει πλέον: ότι με μια δημόσια κυβέρνηση κανείς δεν κυβερνάται από κανέναν, αλλά ο καθένας κυβερνά τον εαυτό του. Κατά συνέπεια, η δημόσια αντίσταση ενάντια στην κυβέρνηση εξουδετερώνεται συστηματικά.

Ενώ η εκμετάλλευση και η απαλλοτρίωση πριν μπορεί να φαίνονταν εμφανώς καταπιεστικές και κακές για το κοινό, πλέον φαίνονται πολύ λιγότερο, λόγω της φύσης του ανθρώπου, όταν κάποιος μπορεί ελεύθερα να εισέλθει στις τάξεις εκείνων που βρίσκονται στο αξίωμα. Κατά συνέπεια, όχι μόνο θα αυξηθεί η εκμετάλλευση, είτε ανοιχτά με τη μορφή υψηλότερων φόρων, είτε διακριτικά, όπως την αύξηση της δημιουργίας κυβερνητικού χρήματος (πληθωρισμός) ή με τη νομοθετική ρύθμιση από το κυβερνητικό σχήμα. Ομοίως, ο αριθμός των κυβερνητικών υπαλλήλων («δημόσιοι υπάλληλοι») θα αυξηθεί τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε σχέση με την ιδιωτική απασχόληση, ιδίως με την προσέλκυση και προώθηση ατόμων με υψηλό βαθμό χρονικής προτίμησης και χαμηλής και περιορισμένης αντίληψης.

Η χρονική προτίμηση των υπηκόων

Αντίθετα με το δικαίωμα της αυτοάμυνας σε περίπτωση εγκληματικής επίθεσης, το θύμα κυβερνητικών παραβιάσεων των δικαιωμάτων ιδιωτικής ιδιοκτησίας δεν δύναται υπερασπιστεί νόμιμα τον εαυτό του από τέτοιες παραβιάσεις 6.

Η επιβολή κυβερνητικού φόρου επί της περιουσίας ή του εισοδήματος παραβιάζει τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη και το εισόδημά του όσο και η κλοπή. Και στις δύο περιπτώσεις, η αποθήκη αγαθών του ιδιοκτήτη-παραγωγού μειώνεται ενάντια στη θέλησή του και χωρίς τη συγκατάθεσή του. Το δημόσιο χρήμα ή η δημιουργία «ρευστότητας» συνεπάγεται τόσο παράνομη απαλλοτρίωση των ιδιοκτητών ιδιωτικής περιουσίας όσο και οι δράσεις μίας μαφιόζικης συμμορίας παραχαρακτών.

Επίσης, οποιαδήποτε κυβερνητική ρύθμιση σχετικά με το τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης με την περιουσία του – πέρα από τον κανόνα ότι κανείς δεν μπορεί να βλάψει φυσικά την ιδιοκτησία των άλλων και ότι όλες οι ανταλλαγές και οι συναλλαγές είναι εθελοντικές και συμβατικές – συνεπάγεται την αρπαγή της ιδιοκτησίας κάποιου, ισοδύναμη με πράξεις εκβιασμού, ληστείας ή καταστροφής. Ωστόσο, η φορολογία, η αρμοδιότητα της κυβέρνησης για ρευστότητα και οι κυβερνητικοί κανονισμοί, σε αντίθεση με τα ποινικά τους ισοδύναμα, θεωρούνται νόμιμοι και το θύμα της κυβερνητικής παρέμβασης, σε αντίθεση με το θύμα ενός εγκλήματος, δεν δικαιούται να υπερασπιστεί και να προστατεύσει την περιουσία του.

Λόγω της νομιμότητάς τους, τότε, οι κυβερνητικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας επηρεάζουν τις ατομικές χρονικές προτιμήσεις με έναν συστηματικά διαφορετικό και πολύ πιο βαθύ τρόπο από ότι το έγκλημα. Όπως και το έγκλημα, όλες οι κυβερνητικές παρεμβάσεις στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα μειώνουν την προσφορά των σημερινών αγαθών και έτσι αυξάνουν την πραγματική χρονική προτίμηση. Ωστόσο, τα κυβερνητικά αδικήματα – σε αντίθεση με τα κοινά εγκλήματα – αυξάνουν ταυτόχρονα το βαθμό προτιμήσεων των πραγματικών και δυνητικών θυμάτων, καθώς συνεπάγονται επίσης μείωση της προσφοράς μελλοντικών αγαθών (μειωμένο ποσοστό απόδοσης των επενδύσεων).

Το έγκλημα, επειδή είναι παράνομο, συμβαίνει μόνο με διαλείμματα – ο ληστής εξαφανίζεται από τη σκηνή με τα λάφυρα του και αφήνει το θύμα του μόνο του. Έτσι, το έγκλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με την αύξηση της ζήτησης για προστατευτικά αγαθά και υπηρεσίες, ώστε να αποκατασταθεί ή και να αυξηθεί ο μελλοντικός ρυθμός απόδοσης των επενδύσεων και να γίνει λιγότερο πιθανό ότι ο ίδιος ή διαφορετικός ληστής να πετύχει για δεύτερη φορά.

Αντίθετα, επειδή είναι νόμιμες, οι κυβερνητικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας είναι συνεχείς. Ο δράστης δεν εξαφανίζεται για να κρυφτεί, αλλά παραμένει γύρω μας και το θύμα δεν «εξοπλίζει» τον εαυτό του, αλλά πρέπει (τουλάχιστον έτσι γενικά αναμένεται) να παραμείνει ανυπεράσπιστο. Τα πραγματικά και δυνητικά θύματα των υβερνητικών παραβιάσεων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ανταποκρίνονται συνδυάζοντας έναν μόνιμα υψηλότερο κίνδυνο για όλη τη μελλοντική παραγωγή και προσαρμόζοντας συστηματικά τις προσδοκίες τους σχετικά με το ποσοστό απόδοσης όλων των μελλοντικών επενδύσεων προς τα κάτω.

Με την ταυτόχρονη μείωση της προσφοράς των σημερινών και αναμενόμενων μελλοντικών αγαθών, οι παραβιάσεις των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων από την κυβέρνηση δεν αυξάνουν μόνο τη χρονική προτίμηση (με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα) αλλά και τα χρονοδιαγράμματα χρονικής προτίμησης. Επειδή οι παραγωγοί-ιδιοκτήτες είναι – και θεωρούν τους εαυτούς τους – ανυπεράσπιστοι κατά της μελλοντικής θυματοποίησης από τους κυβερνητικούς πράκτορες, το αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης των παραγωγικών, μελλοντικά προσανατολισμένων δράσεων μειώνεται γενικώς και κατά συνέπεια όλα τα σημερινά και τα δυνητικά θύματα επικεντρώνονται περισσότερο στην κατανάλωση επί του παρόντος 7.

Επιπλέον, επειδή ο βαθμός εκμετάλλευσης είναι συγκριτικά υψηλότερος κάτω από μια κρατική δημοκρατική κυβέρνηση, αυτή η τάση προς τον σημερινό προσανατολισμό θα είναι σημαντικά πιο έντονη εάν η κυβέρνηση αποτελεί δημόσια ιδιοκτησία από ότι εάν ανήκει σε κάποιον ιδιωτικά 8.

II. Εφαρμογή της θεωρίας: Μετάβαση από τη Μοναρχία στη Δημοκρατία (1789-1918)

Οι κληρονομικές μοναρχίες αντιπροσωπεύουν το ιστορικό παράδειγμα ιδιωτικών κυβερνήσεων και οι δημοκρατίες αυτό στο οποίο η κυβέρνηση είναι ιδιοκτησία δημοκρατικών κρατών.

Για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της, η ανθρωπότητα, στο μέτρο που υπόκειτο σε οποιοδήποτε κυβερνητικό έλεγχο, ήταν υπό μοναρχική κυριαρχία. Υπήρχαν εξαιρέσεις: η Αθηναϊκή δημοκρατία, η Ρώμη κατά τη διάρκεια της δημοκρατικής περιόδου μέχρι το 31 π.Χ., οι δημοκρατίες της Βενετίας, της Φλωρεντίας και της Γένοβας κατά την αναγεννησιακή περίοδο, τα ελβετικά καντόνια από το 1291, οι Ηνωμένες επαρχίες από το 1648 έως το 1673 και η Αγγλία κάτω από τον Cromwell από το 1649 έως το 1660. Ωστόσο, αυτά ήταν σπάνια περιστατικά σε έναν κόσμο που κυριαρχούταν από μοναρχίες. Με εξαίρεση την Ελβετία, ήταν βραχύβια φαινόμενα.

Περιορισμένες από μοναρχικό περιβάλλον, όλες οι παλαιότερες δημοκρατίες εφάρμοσαν ατελώς την ελεύθερη είσοδο στη διακυβέρνηση, διότι ενώ μια δημοκρατική μορφή κυβέρνησης υποδηλώνει εξ ορισμού ότι η κυβέρνηση δεν είναι ιδιωτική αλλά δημόσια ιδιοκτησία και ότι μια δημοκρατία μπορεί έτσι να αναμένεται να κατέχει μία έμφυτη τάση προς την υιοθέτηση της καθολικής ψηφοφορίας, σε όλες τις προηγούμενες δημοκρατίες, η είσοδος στην κυβέρνηση περιοριζόταν σε σχετικά μικρές ομάδες «ευγενών».

Με το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η ανθρωπότητα αποχώρησε αληθινά από τη μοναρχική εποχή 9. Κατά τη διάρκεια του ενάμιση αιώνα μετά τη Γαλλική Επανάσταση, η Ευρώπη και μετά ολόκληρος ο κόσμος υπέστησαν μια θεμελιώδη μεταμόρφωση. Παντού, ο μοναρχικός κανόνας και οι κυρίαρχοι βασιλείς αντικαταστάθηκαν από δημοκρατική-λαϊκή κυριαρχία και κυρίαρχους «λαούς».

Η πρώτη επίθεση του δημοκρατισμού και η ιδέα της λαϊκής κυριαρχίας επί της κυριαρχούσας μοναρχικής αρχής απωθήθηκε με τη στρατιωτική ήττα του Ναπολέοντα και την αποκατάσταση της κυριαρχίας των Bourbon στη Γαλλία. Ως αποτέλεσμα της επαναστατικής τρομοκρατίας και των ναπολεόντειων πολέμων, ο δημοκρατισμός αφορίστηκε για μεγάλο μέρος του 19ου αιώνα.

Ωστόσο, το δημοκρατικό-ρεπουμπλικανικό πνεύμα της γαλλικής επανάστασης άφησε ένα μόνιμο αποτύπωμα. Από την αποκατάσταση της μοναρχικής τάξης το 1815 μέχρι το ξέσπασμα του Α ‘Παγκοσμίου Πολέμου το 1914, σε όλη την Ευρώπη επεκτάθηκε συστηματικά η λαϊκή πολιτική συμμετοχή και εκπροσώπηση. Το franchise διευρύνθηκε διαδοχικά και οι εξουσίες των λαϊκά εκλεγμένων κοινοβουλίων αυξήθηκαν παντού 10.

Από το 1815 έως το 1830, το δικαίωμα ψήφου στη Γαλλία εξακολουθούσε να υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς υπό τους αναστηλωμένους Bourbons. Από έναν πληθυσμό περίπου 30 εκατομμυρίων, το εκλογικό σώμα περιλάμβανε μόνο τους πολύ μεγαλύτερους ιδιοκτήτες ακινήτων της Γαλλίας – περίπου 100.000 άτομα (λιγότερο από το 0,5% του πληθυσμού ηλικίας άνω των 20 ετών). Ως αποτέλεσμα της επανάστασης του Ιουλίου του 1830, η παραίτηση του Καρόλου Ι και η ανάληψη του θρόνο από τον δούκα της Ορλεάνης Louis Philippe, ο αριθμός των ψηφοφόρων αυξήθηκε σε περίπου 200.000. Ως αποτέλεσμα των επαναστατικών αναταραχών του 1848, η Γαλλία έγινε και πάλι δημοκρατική και καθιερώθηκε μια καθολική και απεριόριστη ψηφοφορία για όλους τους άνδρες πολίτες ηλικίας άνω των 21 ετών. Ο Ναπολέων Γ’ εκλέχτηκε με σχεδόν 5,5 εκατομμύρια ψήφους από εκλογικό σώμα άνω των 8 εκατομμυρίων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το 1815, το εκλογικό σώμα απαρτίζεται από περίπου 500.000 κατόχους ακινήτων (περίπου το 4% του πληθυσμού άνω των 20 ετών). To νομοσχέδιο μεταρρύθμισης του 1832 μείωσε τις απαιτήσεις ιδιοκτησίας και επέκτεινε το franchise σε περίπου 800.000. Η επόμενη επέκταση, από περίπου 1 εκατομμύριο σε 2 εκατομμύρια, ήρθε με το δεύτερο νομοσχέδιο μεταρρύθμισης του 1867. Το 1884 οι περιορισμοί ιδιοκτησίας χαλάρωσαν ακόμη περισσότερο και το εκλογικό σώμα αυξήθηκε σε περίπου 6 εκατομμύρια (σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού άνω των 20 ετών και άνω από τα τρία τέταρτα όλων των ανδρών ενηλίκων).

«Εκτός από την αυξημένη εκμετάλλευση και την κοινωνική αποσύνθεση, η μετάβαση από τη μοναρχία στη δημοκρατία έχει φέρει μια αλλαγή από τον περιορισμένο πόλεμο στον ολοκληρωτικό πόλεμο».

 

Ωστόσο, μέχρι το 1918 το εκλογικό σώμα παρέμεινε διαστρωματωμένο σε τρεις τάξεις με διαφορετικές ψηφοφορικές εξουσίες. Για παράδειγμα, οι πλουσιότεροι άνθρωποι – αυτοί που συνέβαλαν το ένα τρίτο όλων των φόρων – εξέλεγαν το ένα τρίτο των μελών της αμέσως κατώτερης τάξης.

Το 1867 ιδρύθηκε η Συνομοσπονδία Βόρειας Γερμανίας, συμπεριλαμβανομένης της Πρωσίας και 21 άλλων γερμανικών κρατών. Το σύνταγμά του προέβλεπε την καθολική, απεριόριστη ψηφοφορία για όλους τους άνδρες ηλικίας άνω των 25 ετών. Το 1871, μετά τη νίκη επί του Ναπολέοντα Γ, το Σύνταγμα της Βόρειας Γερμανικής Συνομοσπονδίας ουσιαστικά το αναλάμβανε η νεοϊδρυθείσα Γερμανική Αυτοκρατορία. Από ένα συνολικό πληθυσμό περίπου 35 εκατομμυρίων, σχεδόν 8 εκατομμύρια άνθρωποι (ή περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού άνω των 20 ετών) εξέλεξαν το πρώτο Γερμανικό Ράιχσταγκ.

Μετά την πολιτική ένωση της Ιταλίας υπό την ηγεσία του Βασιλείου της Σαρδηνίας και του Πιεμόντε το 1861, αρχικά δόθηκε δικαίωμα ψήφου σε περίπου 500.000 άτομα από πληθυσμό περίπου 25 εκατομμυρίων (περίπου 3,5% του πληθυσμού άνω των 20 ετών). Το 1882, οι απαιτήσεις ιδιοκτησίας ήταν χαλαρές και η ελάχιστη ηλικία μειώθηκε από 25 σε 21 χρόνια. Ως αποτέλεσμα, το ιταλικό εκλογικό σώμα αυξήθηκε σε περισσότερα από 2 εκατομμύρια. Το 1913 εισήχθη μια σχεδόν καθολική και απεριόριστη ψηφοφορία για όλους τους άντρες άνω των 30 ετών και ελάχιστα περιορισμένη ψηφοφορία για τους άντρες άνω των 21 ετών, αυξάνοντας τον αριθμό των Ιταλών ψηφοφόρων σε πάνω από 8 εκατομμύρια (πάνω από το 40% του πληθυσμού άνω των 20 ετών).

Στην Αυστρία, το 1873 εισήχθη περιορισμένη και άνιση ανδρική ψήφος. Το εκλογικό σώμα, αποτελούμενο από τέσσερις τάξεις ή κουρίες άνισων δικαιωμάτων ψήφου, ανήλθε σε 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόρους από 20 εκατομμύρια κατοίκους (10 τοις εκατό του πληθυσμού άνω των 20 ετών). Το 1867 προστέθηκε μία πέμπτη κουρία. Και σαράντα χρόνια αργότερα το σύστημα καταργήθηκε και υιοθετήθηκε η καθολική και ισότιμη ψηφοφορία για τους άνδρες ηλικίας άνω των 24 ετών, φτάνοντας τα 6 εκατομμύρια περίπου ψηφοφόρους (σχεδόν 40 τοις εκατό του πληθυσμού πάνω από 20).

Η Ρωσία είχε εκλεγμένα επαρχιακά και περιφερειακά συμβούλια – τα zemstvos – από το 1864. Και το 1905, ως συνέπεια του χαμένου πολέμου ενάντια στην Ιαπωνία, δημιούργησε ένα κοινοβούλιο – τη Δούμα – το οποίο εκλεγόταν από μια σχεδόν καθολική, αν και έμμεση και άνιση, ψηφοφορία από άνδρες. Όσον αφορά τις ελάσσονος σημασίας εξουσίες της Ευρώπης, η παγκόσμια ή σχεδόν καθολική και ίση εκλογή ανδρών υπήρξε στην Ελβετία από το 1848 και εγκρίθηκε μεταξύ 1890 και 1910 στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στη Νορβηγία, στη Σουηδία, στην Ισπανία, στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στη Σερβία και στην Τουρκία.

Αν και όλο και περισσότερο εξασθενημένη, η μοναρχική αρχή παρέμεινε κυρίαρχη μέχρι τα κατακλυσμιακά γεγονότα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Πριν από το 1914, μόνο δύο δημοκρατίες υπήρχαν στην Ευρώπη – η Γαλλία και η Ελβετία. Και από όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές μοναρχίες, μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κοινοβουλευτικό σύστημα. Δηλαδή εκείνο όπου η ανώτατη εξουσία ανατέθηκε σε εκλεγμένο κοινοβούλιο.

Μόλις τέσσερα χρόνια αργότερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες – όπου η δημοκρατική αρχή που υπονοείται στην ιδέα ενός ρεπουμπλικανικού κράτους μόλις πρόσφατα επιτεύχθηκε ως αποτέλεσμα της καταστροφής του Συνομοσπονδιακού Αποσχιστικού Κινήματος από την κεντρική κυβέρνηση της Ένωσης 11 – είχαν εισέλθει στον ευρωπαϊκό πόλεμο και όρισαν αποφασιστικά το αποτέλεσμά του, οι μοναρχίες εξαφανίστηκαν, και η Ευρώπη στράφηκε προς δημοκρατικό ρεπουμπλικανισμό 12.

Στην Ευρώπη, οι ηττημένοι Romanovs, Hohenzollerns, και Habsburgs έπρεπε να παραιτηθούν ή να καθαιρεθούν, και η Ρωσία, η Γερμανία και η Αυστρία έγιναν δημοκρατίες με καθολική ψηφοφορία – ανδρική και γυναικεία – και κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις. Ομοίως, όλα τα νεο-δημιουργηθέντα κράτη-διάδοχοι – Πολωνία, Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία και Τσεχοσλοβακία (με μόνη εξαίρεση τη Γιουγκοσλαβία) – υιοθέτησαν δημοκρατικά συντάγματα.

Στην Τουρκία και στην Ελλάδα, οι μοναρχίες ανατράπηκαν. Ακόμη και όταν οι μοναρχίες παρέμειναν ονομαστικά, όπως στη Μεγάλη Βρετανία, την Ιταλία, την Ισπανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες, οι μονάρχες δεν ασκούσαν πλέον καμία κυριαρχία. Η καθολική ψηφοφορία για τους ενήλικες εισήχθη και όλες οι κυβερνητικές δυνάμεις επένδυσαν σε κοινοβούλια και «δημόσιους» αξιωματούχους 13. Ξεκίνησε μια νέα παγκόσμια τάξη – η δημοκρατική εποχή, υπό την αιγίδα μιας κυριαρχούσας αμερικανικής κυβέρνησης.

ΙΙΙ. Αποδείξεις και παραδείγματα: Εκμετάλλευση και προσήλωση στο παρόν υπό τη Μοναρχία και τη Δημοκρατία

Από την άποψη της οικονομικής θεωρίας, το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου μπορεί να αναγνωριστεί ως το χρονικό σημείο κατά το οποίο η ιδιωτική κυβερνητική ιδιοκτησία αντικαταστάθηκε εντελώς από την κρατική κυβέρνηση και από εκεί μια συστηματική τάση προς αυξημένη εκμετάλλευση – κυβερνητική ανάπτυξη – και αυξανόμενος βαθμός χρονικής προτίμησης – προσανατολισμός προς το παρόν – αναμένεται να απογειωθεί. Πράγματι, αυτό ήταν το μεγάλο, υποκείμενο θέμα της Δυτικής ιστορίας μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο: από το 1918 και μετά σχεδόν όλοι οι δείκτες της κυβερνητικής εκμετάλλευσης και των αυξανόμενων χρονικών προτιμήσεων έχουν επιδείξει συστηματική ανοδική τάση.

Δείκτες εκμετάλλευσης

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ύψος των φόρων που επιβλήθηκαν στην κοινωνία αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της μοναρχικής εποχής 14. Ωστόσο, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, το μερίδιο των κρατικών εσόδων παρέμεινε εξαιρετικά σταθερό και χαμηλό. Ο οικονομικός ιστορικός Carlo M. Cipolla καταλήγει στο συμπέρασμα:

«Γενικά, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το ποσοστό εισοδήματος που αντλείται από τον δημόσιο τομέα αυξήθηκε σίγουρα από τον 11ο αιώνα και μετά σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι, εκτός από συγκεκριμένες εποχές και στιγμές, η δημόσια ισχύς δεν κατόρθωνε πάντα να αντλεί περισσότερο από 5 έως 8 τοις εκατό του εθνικού εισοδήματος».

 

Συνεχίζει σημειώνοντας ότι το ποσοστό αυτό δεν έχει συστηματικά ξεπεραστεί μέχρι το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα 15. Μέχρι τότε, από όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο είχε φόρο εισοδήματος (από το 1843). Η Γαλλία εισήγαγε για πρώτη φορά έναν φόρο εισοδήματος το 1873, η Ιταλία το 1877, η Νορβηγία το 1892, η Ολλανδία το 1894, η Αυστρία το 1898, η Σουηδία το 1903, οι Ηνωμένες Πολιτείες το 1913, η Ελβετία το 1916, η Δανία και η Φινλανδία το 1917, το Βέλγιο το 1922 και η Γερμανία το 1924 16. Ωστόσο, ακόμη και τη στιγμή της εκδήλωσης του ΑΠΠ, οι συνολικές δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) δεν είχαν αυξηθεί κατά κανόνα πάνω από 10% και μόνο σπάνια, όπως στην περίπτωση της Γερμανίας, υπερέβησαν το 15%. Αντίθετα, με την έναρξη της δημοκρατίας, οι συνολικές δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν συνήθως στο 20-30% κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920 και της δεκαετίας του 1930 και από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 είχαν φτάσει γενικά το 50% 17.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συνολική κυβερνητική απασχόληση αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της μοναρχικής εποχής. Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, η απασχόληση της κυβέρνησης σπάνια ξεπερνούσε το 3% του συνολικού εργατικού δυναμικού. Αντίθετα, από τα μέσα της δεκαετίας του ’70, η κυβερνητική απασχόληση ως ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού είχε συνήθως αυξηθεί σε πάνω από 15% 18.

Το ίδιο μοτίβο προκύπτει από την επιθεώρηση του πληθωρισμού και της προσφοράς χρήματος. Ο μοναρχικός κόσμος χαρακτηριζόταν γενικά από την ύπαρξη ενός εμπορευματικού χρήματος – συνήθως αργύρου ή χρυσού. Ένας κανόνας εμπορευματικού χρήματος καθιστά δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την αύξηση της προσφοράς χρήματος από μία κυβέρνηση.

Υπήρξαν προσπάθειες να εισαχθεί ένα ακάλυπτο fiat νόμισμα. Όμως, αυτά τα πειράματα που αφορούσαν τα χρήματα, τα οποία συνδέονται κυρίως με την Τράπεζα του Άμστερνταμ, την Τράπεζα της Αγγλίας και τον John Law και τη Banque Royale της Γαλλίας, ήταν περιφερειακές συγκυρίες που έληξαν γρήγορα σε οικονομικές καταστροφές, όπως η κατάρρευση της ολλανδικής «Μανίας της Τουλίπας» το 1637, και το «Η φούσκα του Μισισίπι» και η «Φούσκα της νότιας Θάλασσας» το 1720. Όσο σκληρά και να προσπάθησαν, οι μοναρχικοί ηγεμόνες δεν κατόρθωσαν να καθιερώσουν μονοπώλια καθαρού νομίσματος, δηλαδή ακάλυπτων κρατικών χαρτονομισμάτων που μπορούν να δημιουργηθούν από το τίποτα, σχεδόν χωρίς κόστος.

Μόνο κάτω από συνθήκες δημοκρατικού ρεπουμπλικανισμού, μετά το 1918, αυτό το κατόρθωμα ολοκληρώθηκε. Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, όπως και κατά τη διάρκεια των προηγούμενων πολέμων, εγκληματικές κυβερνήσεις εγκατέλειψαν τον κανόνα του χρυσού. Αντίθετα από τους προηγούμενους πολέμους, όμως, ο Παγκόσμιος Πόλεμος δεν ολοκληρώθηκε με επιστροφή στον χρυσό κανόνα. Αντ’ αυτού, από τα μέσα της δεκαετίας του 1920 μέχρι το 1971, όπου και διακόπηκε από μια σειρά διεθνών νομισματικών κρίσεων, εφαρμόστηκε ένας ψευδο-χρυσός κανόνας – το πρότυπο ανταλλαγής χρυσού. Το 1971, καταργήθηκε το τελευταίο ψήγμα του διεθνούς χρυσού κανόνα. Έκτοτε, και για πρώτη φορά στην ιστορία, ολόκληρος ο κόσμος υιοθέτησε ένα καθαρό σύστημα ακάλυπτου χρήματος από ελεύθερα κυμαινόμενα κυβερνητικά χάρτινα νομίσματα 19.

Ως αποτέλεσμα, έχει εμφανιστεί μια φαινομενικά μόνιμη κοσμική τάση προς τον πληθωρισμό και την υποτίμηση του νομίσματος.

Κατά τη διάρκεια της μοναρχικής εποχής, με το εμπορευματικό χρήμα σε μεγάλο βαθμό εκτός κυβερνητικού ελέγχου, το «επίπεδο» των τιμών είχε μειωθεί γενικά και η αγοραστική δύναμη του χρήματος αυξήθηκε, εκτός από τις περιόδους πολέμου ή νέων ανακαλύψεων χρυσού. Διάφοροι δείκτες τιμών για τη Βρετανία, για παράδειγμα, δείχνουν ότι οι τιμές ήταν σημαντικά χαμηλότερες το 1760 από ότι πριν από εκατό χρόνια. Και το 1860 ήταν χαμηλότερα από ότι στο 1760 20. Συνδεδεμένη με έναν διεθνές χρυσό κανόνα, η ανάπτυξη σε άλλες χώρες ήταν παρόμοια 21.

Σε έντονη αντίθεση, κατά τη δημοκρατική εποχή, με το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό κέντρο να μετατοπίζεται από τη Βρετανία στις Ηνωμένες Πολιτείες, προέκυψε ένα πολύ διαφορετικό μοτίβο. Για παράδειγμα, λίγο μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1921, ο δείκτης τιμών χονδρικής στις ΗΠΑ ανερχόταν σε 113 22. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1948 είχε ανέλθει σε 185. Το 1971 ήταν 255, το 1981 έφτασε τα 658 και το 1991 ήταν κοντά στο 1,000. Κατά τη διάρκεια μόνο δύο δεκαετιών ακάλυπτων fiat χρημάτων, ο δείκτης τιμών καταναλωτή στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε από 40 το 1971, σε 136 το 1991, στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε από 24 σε 157, στη Γαλλία από 30 σε 137 και στη Γερμανία από 56  116 23.

Ομοίως, σε πάνω από 70 χρόνια, από το 1845 μέχρι το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου το 1918, η βρετανική προσφορά χρήματος είχε αυξηθεί περίπου κατά 6 φορές 24. Αντιθέτως τα 73 χρόνια από το 1918 έως το 1991, κατά 64 φορές 25.

Εκτός από τη φορολογία και τον πληθωρισμό, μια κυβέρνηση μπορεί να καταφύγει σε χρέος προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις τρέχουσες δαπάνες της. Όπως και με τη φορολογία και τον πληθωρισμό, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της μοναρχικής εποχής. Ωστόσο, όπως προβλέφθηκε θεωρητικά, στον τομέα αυτό οι μονάρχες παρουσίαζαν επίσης πολύ περισσότερη συγκράτηση και διορατικότητα από ότι οι δημοκρατικοί διαχειριστές.

Σε όλη τη διάρκεια της μοναρχικής εποχής, τα κρατικά χρέη ήταν ουσιαστικά χρέη πολέμου. Ενώ το συνολικό χρέος τείνει να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου, κατά τη διάρκεια της ειρήνης τουλάχιστον οι μονάρχες μείωσαν χαρακτηριστικά τα χρέη τους. Το βρετανικό παράδειγμα είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό. Κατά τη διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε. Ήταν 76 εκατομμύρια λίρες μετά τον ισπανικό πόλεμο το 1748, 127 εκατομμύρια μετά τον Επταετή Πόλεμο του 1763, 232 εκατομμύρια μετά τον αμερικανικό πόλεμο της ανεξαρτησίας το 1783 και 900 εκατομμύρια μετά τους ναπολεόντειους πολέμους το 1815. Ωστόσο, σε κάθε ειρηνική περίοδο – από το 1727-1739, από 1748-1756, και από 1762-1775, το συνολικό χρέος μειώθηκε. Από το 1815 έως το 1914, το βρετανικό δημόσιο χρέος μειώθηκε από συνολικά 900 σε κάτω από 700 εκατομμύρια λίρες.

Σε εντυπωσιακή αντίθεση, από την αρχή της δημοκρατίας, το βρετανικό χρέος μόνο αυξήθηκε, στον πόλεμο και στην ειρήνη. Το 1920 ήταν 7.9 δισεκατομμύρια λίρες το 1938, 8.3 δισεκατομμύρια, το 1945, 22.4 δισεκατομμύρια, το 1970, 34 δισεκατομμύρια, και έκτοτε έχει εκτοξευθεί σε πάνω από 190 δισεκατομμύρια λίρες το 1987 26.

Ομοίως, το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ αυξήθηκε και σε περιόδους πολέμου αλλά και ειρήνης. Το χρέος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1919, ήταν περίπου 25 δις δολάρια. Το 1940 ήταν 43 δισεκατομμύρια, και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1946, ανερχόταν σε περίπου 270 δισεκατομμύρια. Μέχρι το 1970 είχε ανέλθει σε 370 δισεκατομμύρια, και από το 1971, με ένα καθαρό καθεστώς ακάλυπτων χρημάτων, έχει ξεφύγει. Το 1979 ήταν περίπου 840 δισεκατομμύρια, και το 1985 περισσότερα από 1,8 τρισεκατομμύρια. Το 1988 έφθασε σχεδόν 2,5 τρισεκατομμύρια, ενώ το 1992 υπερέβη τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια 27.

Τέλος, η ίδια τάση προς την αυξημένη εκμετάλλευση και τον σημερινό προσανατολισμό προκύπτει από την εξέταση της κυβερνητικής νομοθεσίας και κανονισμών. Κατά τη διάρκεια της μοναρχικής εποχής, με μια ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ κυβερνώντων και κυβερνημένων, ο βασιλιάς και το κοινοβούλιο του θεωρήθηκαν ότι υποτάσσονταν στον νόμο. Εφαρμόζουν το προϋπάρχον δίκαιο ως δικαστές ή κριτικές επιτροπές.

Δεν νομοθετούσαν οι ίδιοι. Μας λέει ο Bertrand de Jouvenel:

«Ο μονάρχης θεωρούταν μόνο δικαστής και όχι νομοθέτης. Επέβαλε τον σεβασμό των υποκειμενικών δικαιωμάτων και τα σεβόταν ο ίδιος. Βρήκε αυτά τα δικαιώματα ως προϋπάρχοντα και δεν αμφισβήτησε το ότι ήταν προγενέστερα της εξουσίας του […]. Δεν υπήρχαν υποκειμενικά δικαιώματα ως αποτέλεσμα παροχής προνομίων αλλά ως ιδιοκτησία του καθενός. Το δικαίωμα του κυρίαρχου ήταν επίσης ελεύθερο. Ήταν ένα υποκειμενικό δικαίωμα όσο και τα άλλα δικαιώματα, αν και μεγαλύτερης σχετικής αξιοπρέπειας, αλλά δεν μπορούσε να καταπατήσει τα άλλα δικαιώματα» 28.

 

Βεβαίως, η μονοπώληση της επιβολής του δικαίου οδήγησε σε υψηλότερες τιμές ή/και χαμηλότερη ποιότητα υπηρεσιών από εκείνες που θα επικρατούσαν υπό συνθήκες ανταγωνισμού και με την πάροδο του χρόνου οι βασιλείς χρησιμοποιούσαν όλο και περισσότερο το δικό τους μονοπώλιο προς όφελός τους. Αλλά μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, ο A.V. Η Dicey μπορούσε ακόμα να υποστηρίξει ότι, όσον αφορά τη Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, το νομοθετικό δίκαιο – το δημόσιο δίκαιο – ως διαφορετικό από το προϋπάρχον δίκαιο – το ιδιωτικό δίκαιο – δεν υπήρχε 29.

Σε εντυπωσιακή αντίθεση, στη δημοκρατία, με την άσκηση της εξουσίας που περιβάλλεται από ανωνυμία, οι πρόεδροι και τα κοινοβούλια έγιναν ανώτερα από τον νόμο. Έγιναν όχι μόνο δικαστές, αλλά και νομοθέτες, οι δημιουργοί του «νέου» νόμου 30. Σήμερα, σημειώνει ο Jouvenel:

«Είμαστε συνηθισμένοι να έχουμε τα δικαιώματά μας τροποποιημένα από τις κυρίαρχες αποφάσεις των νομοθετών. Ένας ιδιοκτήτης δεν αισθάνεται πλέον έκπληκτος, αν υποχρεωθεί να κρατήσει έναν ενοικιαστή. Ο εργοδότης δεν εκπλήσσεται λιγότερο όταν εξαναγκάζεται να αυξήσει τους μισθούς των υπαλλήλων του βάσει των διαταγμάτων της εξουσίας. Σήμερα είναι κατανοητό ότι τα υποκειμενικά μας δικαιώματα είναι επισφαλή και υποκείμενα στην καλή θέληση της εξουσίας» 31.

 

Σε μια εξέλιξη παρόμοια με τον εκδημοκρατισμό των χρημάτων – η αντικατάσταση των ιδιωτικών εμπορευματικών χρημάτων με τα κρατικά ακάλυπτα χρήματα, ο επακόλουθος πληθωρισμός και η αυξημένη οικονομική αβεβαιότητα – ο εκδημοκρατισμός της νομοθεσίας και της επιβολής του δικαίου οδήγησε σε μια σταθερά αυξανόμενη μεγέθυνση της νομοθεσίας. Επί του παρόντος, ο αριθμός των νομοθετικών πράξεων και κανονισμών που ψηφίστηκαν από τα κοινοβούλια κατά τη διάρκεια ενός μόνο έτους αριθμούν σε δεκάδες χιλιάδες, γεμίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες, επηρεάζοντας όλες τις πτυχές της αστικής και εμπορικής ζωής και οδηγώντας σε σταθερή υποτίμηση όλων των νόμων και σε αυξημένη νομική αβεβαιότητα.

Ως τυπικό παράδειγμα, η έκδοση του Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών (CFR) του 1994, η ετήσια σύνοψη όλων των κανονισμών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης των ΗΠΑ που ισχύουν σήμερα, αποτελείται από συνολικά 201 βιβλία, τα οποία καταλαμβάνουν περίπου 8 μέτρα του χώρου αποθήκευσης βιβλιοθήκης. Το ευρετήριο του κώδικα μόνο είναι 754 σελίδες. Ο Κώδικας περιέχει κανονισμούς σχετικά με την παραγωγή και τη διανομή σχεδόν οποιουδήποτε προϊόντος μπορούμε να φανταστούμε: από σέλινο, μανιτάρια, καρπούζια, ρολόγια, σήμανση λαμπτήρων πυρακτώσεως, καλτσοποιία, σίδηρο και χάλυβα και κρεμμυδάκια, αποκαλύπτοντας την σχεδόν ολοκληρωτική εξουσία μιας δημοκρατικής κυβέρνησης 32.

Δείκτες προσήλωσης στο παρόν

Το φαινόμενο της κοινωνικής χρονικής προτίμησης είναι κάπως πιο απροσδιόριστο από αυτό της απαλλοτρίωσης και της εκμετάλλευσης και είναι πιο περίπλοκο να εντοπιστούν οι κατάλληλοι δείκτες του σημερινού προσανατολισμού. Επιπλέον, ορισμένοι δείκτες είναι λιγότερο άμεσοι – «πιο μαλακοί» – από αυτούς της εκμετάλλευσης. Όλοι όμως δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση και μαζί παρέχουν μια σαφή απεικόνιση της δεύτερης θεωρητικής πρόβλεψης: ότι η δημοκρατική διακυβέρνηση προάγει επίσης την έλλειψη διορατικότητας (προσήλωση στο παρόν) στην κοινωνία των πολιτών 33.

Ο πιο άμεσος δείκτης της κοινωνικής προτίμησης είναι το επιτόκιο. Το επιτόκιο είναι η αναλογία της αποτίμησης των παρόντων αγαθών σε σχέση με τα μελλοντικά αγαθά. Συγκεκριμένα, υποδεικνύει το ασφάλιστρο με το οποίο διατίθενται τα σημερινά χρήματα έναντι μελλοντικών χρημάτων. Ένα υψηλό επιτόκιο συνεπάγεται περισσότερο «προσανατολισμό προς το παρόν» και ένα χαμηλό επιτόκιο συνεπάγεται περισσότερο «μελλοντικό προσανατολισμό».

Υπό κανονικές συνθήκες – δηλαδή υπό την προϋπόθεση της αύξησης των επιπέδων διαβίωσης και των πραγματικών εισοδημάτων – το επιτόκιο μπορεί να αναμένεται να μειωθεί και τελικά να προσεγγίσει, χωρίς να φτάσει στο μηδέν. Με την άνοδο των πραγματικών εισοδημάτων, η οριακή ωφέλεια των σημερινών χρημάτων μειώνεται σε σχέση με εκείνη των μελλοντικών χρημάτων και ως εκ τούτου υπό την προϋπόθεση ceteris paribus ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος χρονικής προτίμησης, το επιτόκιο πρέπει να μειωθεί. Κατά συνέπεια, η εξοικονόμηση και οι επενδύσεις θα αυξηθούν, τα μελλοντικά πραγματικά εισοδήματα θα είναι ακόμη υψηλότερα και ούτω καθεξής.

Στην πραγματικότητα, η τάση προς την πτώση των επιτοκίων χαρακτηρίζει την ανοδική τάση της ανάπτυξης της ανθρωπότητας. Τα ελάχιστα επιτόκια των «κανονικών ασφαλών δανείων» ήταν περίπου 16% στην αρχή της οικονομικής ιστορίας της Ελλάδας τον 6ο αιώνα π.Χ. και μειώθηκαν στο 6% κατά την Ελληνιστική περίοδο. Στη Ρώμη, τα ελάχιστα επιτόκια μειώθηκαν από περισσότερο από 8% κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου της Δημοκρατίας σε 4% κατά τον πρώτο αιώνα της αυτοκρατορίας. Στην Ευρώπη του 13ου αιώνα, τα χαμηλότερα επιτόκια για τα «ασφαλή» δάνεια ήταν 8%. Τον 14ο αιώνα μειώθηκαν στο 5% περίπου. Τον 15ο αιώνα έπεσαν στο 4%. Τον 17ο αιώνα μειώθηκαν στο 3%. Και στα τέλη του 19ου αιώνα, τα ελάχιστα επιτόκια μειώθηκαν περαιτέρω σε λιγότερο από 2,5% 34.

Αυτή η τάση δεν ήταν σε καμία περίπτωση ομαλή. Διακόπηκε συχνά από περιόδους, μερικές φορές αιώνες, ανόδου των επιτοκίων. Ωστόσο, τέτοιες περίοδοι συνδέονταν με μεγάλους πολέμους και επαναστάσεις.

Επιπλέον, ενώ τα υψηλά ή τα αυξανόμενα ελάχιστα επιτόκια δείχνουν περιόδους γενικά χαμηλών ή μειούμενων επιπέδων διαβίωσης, η επικρατούσα αντίθετη τάση προς χαμηλά και μειούμενα επιτόκια αντικατοπτρίζει τη συνολική πρόοδο της ανθρωπότητας – την πρόοδό της από τη βαρβαρότητα στον πολιτισμό. Συγκεκριμένα, η τάση προς τα χαμηλότερα επιτόκια αντικατοπτρίζει την άνοδο του Δυτικού Κόσμου, την αυξανόμενη ευημερία των λαών, την προνοητικότητα, την νοημοσύνη και την ηθική δύναμη και το απαράμιλλο πνεύμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού του 19ου αιώνα.

Μέσω αυτού του ιστορικού σκηνικού και σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, πρέπει να αναμένεται ότι τα επιτόκια του 20ού αιώνα θα πρέπει να είναι ακόμα χαμηλότερα από τα ποσοστά του 19ου αιώνα. Πράγματι, υπάρχουν μόνο δύο πιθανές εξηγήσεις γιατί αυτό δεν συμβαίνει. Η πρώτη πιθανότητα είναι ότι τα πραγματικά εισοδήματα του 20ου αιώνα δεν υπερέβησαν ή έπεσαν κάτω από τα εισοδήματα του 19ου αιώνα. Ωστόσο, αυτή η εξήγηση μπορεί να αποκλειστεί βάσει εμπειρικών λόγων, διότι φαίνεται αδιαμφισβήτητο ότι τα εισοδήματα του 20ου αιώνα είναι στην πραγματικότητα υψηλότερα.

Στη συνέχεια παραμένει μόνο η δεύτερη εξήγηση. Εάν τα πραγματικά εισοδήματα είναι υψηλότερα αλλά τα επιτόκια δεν είναι χαμηλότερα, τότε η ρήτρα ceteris paribus δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί αληθής. Αντίθετα, το χρονοδιάγραμμα κοινωνικής χρονικής προτίμησης πρέπει να έχει μετατοπιστεί προς τα πάνω. Δηλαδή, ο χαρακτήρας του πληθυσμού πρέπει να έχει αλλάξει. Οι άνθρωποι κατά μέσο όρο πρέπει να έχουν χάσει την ηθική και πνευματική τους δύναμη και να έχουν γίνει περισσότερο προσανατολισμένοι προς το παρόν. Πράγματι, αυτό φαίνεται να συμβαίνει.

Από το 1815 και μετά, σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον Δυτικό Κόσμο, τα ελάχιστα επιτόκια μειώθηκαν σταθερά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, κατά μέσο όρο, αρκετά κάτω από το 3% στις αρχές του αιώνα. Με την έναρξη της δημοκρατίας, αυτή η προηγούμενη τάση σταμάτησε και φαίνεται να έχει αλλάξει κατεύθυνση, αποκαλύπτοντας την Ευρώπη του 20ού αιώνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες ως παρακμάζοντες πολιτισμούς.

Μια επιθεώρηση, για παράδειγμα, των χαμηλότερων δεκαετών μέσων επιτοκίων για τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνει ότι τα επιτόκια της Ευρώπης μετά το Παγκόσμιο Πόλεμο δεν ήταν ποτέ τόσο χαμηλά ή χαμηλότερα από αυτά που υπήρχαν κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη δεκαετία του 1950, τα επιτόκια έπεσαν κάτω από τα αυτά στα τέλη του 19ου αιώνα. Αυτό ήταν μόνο ένα βραχύβιο φαινόμενο, και τα επιτόκια των ΗΠΑ ακόμα δεν ήταν χαμηλότερα από αυτά που υπήρχαν στη Βρετανία κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.

Αντ’ αυτού, τα επιτόκια του 20ού αιώνα ήταν παγκοσμίως υψηλότερα από τα ποσοστά του 19ου αιώνα και, αν μη τι άλλο, έχουν επιδείξει ανοδική τάση 35. Αυτό το συμπέρασμα δεν αλλάζει ουσιαστικά, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη ότι τα σύγχρονα επιτόκια, ιδίως από τη δεκαετία του ’70 , περιλαμβάνουν μια συστηματική πριμοδότηση πληθωρισμού. Μετά την προσαρμογή των πρόσφατων ονομαστικών επιτοκίων για τον πληθωρισμό, προκειμένου να αποδοθεί μια εκτίμηση των πραγματικών επιτοκίων, τα σύγχρονα επιτόκια εξακολουθούν να είναι σημαντικά υψηλότερα από ότι πριν από 100 χρόνια.

Κατά μέσο όρο, τα ελάχιστα μακροπρόθεσμα επιτόκια στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ σήμερα φαίνεται να υπερβαίνουν το 4% και πιθανώς το 5% – δηλαδή πάνω από τα επιτόκια της Ευρώπης του 17ου αιώνα και ίσα ή υψηλότερα από τα του 15ου αιώνα ποσοστά. Ομοίως, τα σημερινά ποσοστά αποταμίευσης των ΗΠΑ περίπου 5% του διαθέσιμου εισοδήματος δεν είναι υψηλότερα από ότι ήταν πριν από περισσότερα από 300 χρόνια σε μια πολύ φτωχότερη Αγγλία του 17ου αιώνα 36.

Παράλληλα με αυτή την εξέλιξη και αντανακλώντας μια πιο συγκεκριμένη πτυχή του ίδιου υποκείμενου φαινομένου των υψηλών ή αυξανόμενων κοινωνικών χρονικών προτιμήσεων, οι δείκτες της οικογενειακής αποσύνθεσης – «δυσλειτουργικών οικογενειών» – παρουσίασαν συστηματική αύξηση.

Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, ο κύριος όγκος των κυβερνητικών δαπανών – συνήθως περισσότερο από 50% – αναλώνονταν χρηματοδότηση του στρατού. Υποθέτοντας ότι οι κυβερνητικές δαπάνες ήταν περίπου 5% του εθνικού προϊόντος, αυτό ανερχόταν σε στρατιωτικές δαπάνες 2,5% του εθνικού προϊόντος. Το υπόλοιπο πήγαινε στην κυβέρνηση.

Οι δαπάνες κοινωνικής μέριμνας ή «δημόσια φιλανθρωπία» δεν έπαιζαν σχεδόν κανένα ρόλο. Η ασφάλιση θεωρήθηκε ότι αφορούσε την ατομική ευθύνη, και η ελάφρυνση της φτώχειας θεωρήθηκε ως έργο εθελοντικής φιλανθρωπίας. Αντίθετα, ως αντανάκλαση του εξισωτισμού στη δημοκρατία, από την αρχή του εκδημοκρατισμού στα τέλη του 19ου αιώνα και μετά ξεκίνησε η συλλογικότητα της ατομικής ευθύνης.

Οι στρατιωτικές δαπάνες έχουν κατά κανόνα αυξηθεί στο 5-10% του εθνικού προϊόντος κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Αλλά με τις δημόσιες δαπάνες που αποτελούν σήμερα το 50% του εθνικού προϊόντος, οι στρατιωτικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν τώρα μόνο το 10-20% των συνολικών κυβερνητικών δαπανών. Ο κύριος όγκος των δημόσιων δαπανών – συνήθως περισσότερο από το 50% των συνολικών δαπανών (ή το 25% του εθνικού προϊόντος) – καταναλώνεται πλέον από τις δαπάνες δημόσιας πρόνοιας 37.

Κατά συνέπεια, μειώνοντας συστηματικά το φάσμα και το χρονικό ορίζοντα των ιδιωτικών παρεμβάσεων, ανακουφίζοντας όλο και περισσότερο τους ιδιώτες από την ευθύνη να φροντίζουν για την υγεία, την ασφάλεια και το γήρας τους, εύρος και ο χρονικός ορίζοντας αυτοσυντήρησης των ατόμων έχει περιοριστεί σημαντικά. Συγκεκριμένα, η αξία του γάμου, της οικογένειας και των παιδιών έχει μειωθεί, επειδή χρειάζονται λιγότερο από τη στιγμή που κάποιος μπορεί να απευθυνθεί στη «δημόσια» βοήθεια.

Έτσι, από την αρχή της δημοκρατικής εποχής ο αριθμός των παιδιών έχει μειωθεί και το μέγεθος του ενδογενούς πληθυσμού έχει παραμείνει στάσιμο ή ακόμα και πέφτει. Για αιώνες, μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, το ποσοστό γεννήσεων ήταν σχεδόν σταθερό: κάπου μεταξύ 30 και 40 ανά 1.000 κατοίκους (συνήθως κάπως υψηλότερο, κατά κύριο λόγο σε καθολικές κατά κόρον χώρες και χαμηλότερο σε προτεσταντικές χώρες).

Σε έντονη αντίθεση, κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, σε ολόκληρη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ σημειώθηκε δραματική πτώση γεννήσεων – σε περίπου 15 έως 20 ανά 1.000 38. Ταυτόχρονα, τα ποσοστά διαζυγίου, εξωγαμιαίων σχέσεων, μονογονεϊκών οικογενειών, αμβλώσεων αυξάνονται σταθερά, ενώ τα ποσοστά προσωπικής αποταμίευσης έχουν αρχίσει να παραμένουν στάσιμα ή και να πέφτουν αντί να αυξάνονται αναλογικά με τα αυξανόμενα εισοδήματα 39.

Επιπλέον, ως συνέπεια της υποτίμησης του νόμου που απορρέει από τη νομοθεσία και της συλλογικότητας της ευθύνης που επιβάλλεται ιδίως από τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης, το ποσοστό των εγκλημάτων σοβαρού χαρακτήρα, όπως ο φόνος, η επίθεση, η ληστεία και η κλοπή, σημειώνει συστηματική ανοδική τάση.

Στην «κανονική» πορεία των γεγονότων – δηλαδή με την άνοδο του βιοτικού επιπέδου – αναμένεται ότι η προστασία από τις κοινωνικές καταστροφές όπως το έγκλημα θα υπόκειται σε διαρκή βελτίωση, όπως θα περίμενε κανείς για την προστασία από φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες, σεισμούς και τυφώνες να γίνεται προοδευτικά καλύτερη. Πράγματι, σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο αυτό φαίνεται να συνέβη σε μεγάλο βαθμό – μέχρι πρόσφατα, κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, όταν τα ποσοστά εγκληματικότητας άρχισαν να ανεβαίνουν σταθερά προς τα πάνω 40.

Βεβαίως, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες εκτός από την αυξημένη ανευθυνότητα και την κοντοφθαλμία που προκαλείται από τη νομοθεσία και την πρόνοια, που μπορούν να συμβάλουν στην εγκληματικότητα. Οι άνδρες διαπράττουν περισσότερα εγκλήματα από τις γυναίκες, οι νέους περισσότερο από τους ηλικιωμένους, οι μαύροι περισσότερο από τους λευκούς, και οι κάτοικοι των πόλεων περισσότερο από τους χωρικούς. Κατά συνέπεια, οι αλλαγές στη σύνθεση των φύλων, των ηλικιακών ομάδων, των φυλών και του βαθμού αστικοποίησης αναμένεται να έχουν συστηματικό αντίκτυπο στο έγκλημα.

Ωστόσο, όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι σχετικά σταθεροί και συνεπώς δεν μπορούν να εξηγήσουν τη συστηματική μεταβολή της μακροπρόθεσμης καθοδικής τάσης των ποσοστών εγκληματικότητας. Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες, οι πληθυσμοί τους ήταν και είναι σχετικά ομοιογενείς. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ποσοστό των μαύρων έχει παραμείνει περίπου σταθερό. Η σύνθεση των φύλων είναι σε μεγάλο βαθμό μια βιολογική σταθερά. Και ως αποτέλεσμα των πολέμων, μόνο το ποσοστό των ανδρών περιορίστηκε περιοδικά, ενισχύοντας έτσι την «κανονική» τάση προς την πτώση των ποσοστών εγκληματικότητας.

Ομοίως, η σύνθεση των ηλικιακών ομάδων έχει αλλάξει μόνο αργά. Και λόγω της μείωσης των ποσοστών γεννήσεων και του υψηλότερου προσδόκιμου ζωής, η μέση ηλικία του πληθυσμού έχει πράγματι αυξηθεί, συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω μείωση των ποσοστών εγκληματικότητας. Τέλος, ο βαθμός αστικοποίησης άρχισε να αυξάνεται δραματικά από περίπου το 1800 και μετά. Μία περίοδος αύξησης των ποσοστών εγκληματικότητας κατά τις αρχές του 19ου αιώνα μπορεί να αποδοθεί σε αυτή την αρχική ώθηση της αστικοποίησης 41.

Ωστόσο, μετά από μια περίοδο προσαρμογής στο νέο φαινόμενο της αστικοποίησης, από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά, η αντισταθμιστική τάση προς την πτώση των ποσοστών εγκληματικότητας επαναλαμβάνεται, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία της ταχείας αστικοποίησης συνεχίστηκε για περίπου εκατό χρόνια. Και όταν τα ποσοστά εγκληματικότητας άρχισαν να κινούνται συστηματικά προς τα πάνω, από τα μέσα του 20ου αιώνα και εξής, η διαδικασία της αυξανόμενης αστικοποίησης έπαυσε πραγματικά.

Φαίνεται λοιπόν ότι το φαινόμενο των αυξανόμενων ποσοστών εγκληματικότητας δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο με αναφορά στη διαδικασία εκδημοκρατισμού: με αυξανόμενο βαθμό κοινωνικής προτίμησης, αυξανόμενη απώλεια ατομικής ευθύνης, διανοητικά και ηθικά, και μειωμένο σεβασμό για όλους τους νόμους – τον ηθικό σχετικισμό – να έχει τονωθεί από μια αμείωτη αύξηση της νομοθεσίας. Φυσικά, η «χρονική προτίμηση» δεν είναι σε καμία περίπτωση ισοδύναμη με το «έγκλημα». Μια υψηλή προτίμηση χρόνου μπορεί επίσης να βρει έκφραση σε τέτοιες τέλεια νόμιμες δραστηριότητες όπως απερισκεψία, αναξιότητα, κακές συνήθειες, τεμπελιά, ηλιθιότητα ή ηδονισμό.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει συστηματική συσχέτιση μεταξύ της υψηλής χρονικής προτίμησης και της εγκληματικότητας, διότι για να κερδηθεί ένα εισόδημα στην αγορά απαιτείται ένα ελάχιστο επίπεδο προγραμματισμού, υπομονής και θυσίας. Κάποιος πρέπει πρώτα να εργαστεί για λίγο πριν πληρωθεί. Αντίθετα, οι πιο σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες όπως η δολοφονία, η επίθεση, ο βιασμός, η ληστεία, η κλοπή και η διάρρηξη δεν απαιτούν τέτοια πειθαρχία. Η ανταμοιβή για τον επιτιθέμενο είναι άμεση και απτή, ενώ η θυσία – πιθανή τιμωρία – βρίσκεται στο μέλλον και είναι αβέβαιη. Συνεπώς, εάν αυξηθεί ο κοινωνικός βαθμός της χρονικής προτίμησης, αναμένεται ότι η συχνότητα αυτών των μορφών επιθετικής συμπεριφοράς θα αυξηθεί – όπως συνέβη στην πραγματικότητα 42.

IV. Συμπέρασμα: Μοναρχία, Δημοκρατία και το σκεπτικό μιας φυσικής τάξης

Με το πλεονέκτημα της στοιχειώδους οικονομικής θεωρίας και υπό το φως των ιστορικών αποδείξεων, τότε προκύπτει μια ρεβιζιονιστική άποψη της σύγχρονης ιστορίας. Η θεωρία της ρεβιζιονιστικής ιστορίας, σύμφωνα με την οποία η ανθρωπότητα κινείται συνεχώς προς υψηλότερα επίπεδα προόδου, είναι λανθασμένη. Από την άποψη εκείνων που προτιμούν λιγότερη εκμετάλλευση για τους περισσότερους και που εκτιμούν την προνοητικότητα και την ατομική ευθύνη παρά την κοντοφθαλμία και την ανευθυνότητα, η ιστορική μετάβαση από τη μοναρχία στη δημοκρατία δεν αντιπροσωπεύει πρόοδο αλλά πολιτισμική παρακμή.

Ούτε αυτή η ετυμηγορία αλλάζει εάν συμπεριλαμβάνονται περισσότεροι ή άλλοι δείκτες. Μάλλον το αντίθετο. Χωρίς αμφισβήτηση, ο πιο σημαντικός δείκτης εκμετάλλευσης και προσανατολισμού που, προς το παρόν, δεν συζητείται παραπάνω είναι ο πόλεμος. Αν όμως συμπεριληφθεί αυτός ο δείκτης, η σχετική απόδοση της δημοκρατικής κυβέρνησης φαίνεται να είναι ακόμη χειρότερη, όχι καλύτερη. Εκτός από την αυξημένη εκμετάλλευση και την κοινωνική αποσύνθεση, η μετάβαση από τη μοναρχία στη δημοκρατία έχει φέρει μια αλλαγή από περιορισμένο πόλεμο σε ολοκληρωτικό πόλεμο και ο 20ός αιώνας, η εποχή της δημοκρατίας, πρέπει να κατατάσσεται και στις πιο δολοφονικές περιόδους σε όλη την ιστορία 43.

Έτσι, αναπόφευκτα προκύπτουν δύο τελικά ερωτήματα. Τι μπορούμε να περιμένουμε; Και τι μπορούμε να κάνουμε; Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, η απάντηση είναι σύντομη. Στα τέλη του 20ου αιώνα, ο δημοκρατισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον δυτικό κόσμο έχει φανερά εξαντλήσει το αποθεματικό πλούτου που κληρονόμησε από το παρελθόν. Για δεκαετίες, τα πραγματικά εισοδήματα έχουν παραμείνει στάσιμα ή ακόμη και μειώθηκαν 44. Το δημόσιο χρέος και το κόστος των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης έχουν φέρει την προοπτική μιας επικείμενης οικονομικής κατάρρευσης.

Ταυτόχρονα, η κοινωνική διάσπαση και οι κοινωνικές συγκρούσεις έχουν αυξηθεί σε επικίνδυνα ύψη. Εάν η τάση προς την αυξημένη εκμετάλλευση και την προσανατολισμό προς το παρόν συνεχιστεί στην τρέχουσα πορεία της, τα δυτικά δημοκρατικά κράτη πρόνοιας θα καταρρεύσουν όπως οι δημοκρατίες των ανατολικοευρωπαϊκών σοσιαλιστικών λαών στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Ως εκ τούτου, ας αφήσουμε μόνο το δεύτερο ερώτημα: τι μπορούμε να κάνουμε για να εμποδίσουμε τη διαδικασία της πολιτιστικής παρακμής από την πλήρη πορεία της σε μια οικονομική και κοινωνική καταστροφή;

Πρώτον, η ιδέα της δημοκρατίας και της πλειοψηφίας πρέπει να ποινικοποιηθεί. Τελικά, η πορεία της ιστορίας καθορίζεται από ιδέες, αληθινές ή ψευδείς. Ακριβώς όπως οι βασιλείς δεν μπορούσαν να ασκήσουν την εξουσία τους, εκτός αν η πλειοψηφία της κοινής γνώμης αποδεχόταν μία τέτοια εξουσία ως νόμιμη, έτσι και οι δημοκρατικοί ηγεμόνες δεν θα διατηρηθούν για πολύ στις θέσεις τους χωρίς ιδεολογική υποστήριξη από την κοινή γνώμη 45.

Ομοίως, η μετάβαση από τη μοναρχία στη δημοκρατία δεν πρέπει να εξηγηθεί ως ουσιαστικά τίποτα παραπάνω από μία αλλαγή της κοινής γνώμης. Στην πραγματικότητα, μέχρι το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η συντριπτική πλειοψηφία του κοινού στην Ευρώπη αποδέχτηκε το νόμιμο καθεστώς της μοναρχίας 46. Σήμερα, σχεδόν κανείς δεν το κάνει.

Αντίθετα, η ιδέα της μοναρχικής κυβέρνησης θεωρείται γελοία. Κατά συνέπεια, η επιστροφή στο «ancien regime» πρέπει να θεωρείται αδύνατη. Η νομιμότητα της μοναρχικής κυριαρχίας φαίνεται να έχει χαθεί ανεπανόρθωτα. Η επιστροφή αυτή δεν θα ήταν μια πραγματική λύση. Για τις μοναρχίες, ανεξαρτήτως των σχετικών τους προσόντων, ισχύει ότι εκμεταλλεύονται τους λαούς και συμβάλλουν επίσης στην προσήλωση προς το παρόν. Αντίθετα, η ιδέα της δημοκρατικής κυριαρχίας πρέπει να γίνει εξίσου, αν όχι πιο γελοία, τουλάχιστον ως συνώνυμη της καταστροφής του πολιτισμού.

Αλλά, δεύτερον, και ακόμα πιο σημαντικό, ταυτόχρονα πρέπει να διευκρινιστεί και να κατανοηθεί μια θετική εναλλακτική λύση στη μοναρχία και τη δημοκρατία – η ιδέα μιας φυσικής τάξης. Αφενός, και απλώς και μόνο, αυτό συνεπάγεται την αναγνώριση ότι δεν είναι η εκμετάλλευση, ούτε η μοναρχική ούτε η δημοκρατική, αλλά η ιδιωτική περιουσία, η παραγωγή και η εθελοντική ανταλλαγή που είναι η τελική πηγή ανθρώπινου πολιτισμού.

Από την άλλη πλευρά, είναι πιο δύσκολο να γίνει δεκτή ψυχολογικά, διότι περιλαμβάνει την αναγνώριση μιας θεμελιώδους κοινωνιολογικής αντίληψης (η οποία βοηθά επίσης να προσδιοριστεί με ακρίβεια γιατί η ιστορική αντιπολίτευση ενάντια στη μοναρχία βάδισε στραβά): ότι η διατήρηση και συντήρηση μιας οικονομίας ανταλλαγής με βάση την ιδιωτική περιουσία απαιτεί ως κοινωνιολογική προϋπόθεση την ύπαρξη μιας εθελοντικά αναγνωρισμένης «φυσικής» ελίτ – μίας nobilitas naturalis 47.

Η φυσική έκβαση των εθελοντικών συναλλαγών μεταξύ διαφόρων ιδιοκτητών ιδιωτικών περιουσιών είναι αποφασιστικά άνιση, ιεραρχική και ελιτίστικη. Ως αποτέλεσμα των ευρέως διαφορετικών ανθρώπινων ταλέντων, σε κάθε κοινωνία οποιουδήποτε βαθμού πολυπλοκότητας μερικά άτομα αποκτούν γρήγορα την ιδιότητα μιας ελίτ. Λόγω των ανώτερων επιτευγμάτων του πλούτου, της σοφίας, της γενναιότητας ή ενός συνδυασμού αυτών, ορισμένα άτομα έρχονται να κατέχουν «φυσική εξουσία», και οι απόψεις και οι κρίσεις τους απολαμβάνουν ευρύτατο σεβασμό.

Επιπλέον, λόγω του επιλεκτικού ζευγαρώματος και του γάμου και των νόμων της πολιτικής και γενετικής κληρονομιάς, οι θέσεις της φυσικής εξουσίας είναι πιθανότερο να μην μεταβιβαστούν μέσα σε λίγες – ευγενείς – οικογένειες. Στους αρχηγούς αυτών των οικογενειών, με τα παλαιότερα αποδεδειγμένα επιτεύγματα, την προνοητικότητα και την υποδειγματική προσωπική συμπεριφορά, οι άνδρες στρέφονται για να λύσουν τις συγκρούσεις και τις καταγγελίες τους ο ένας εναντίον του άλλου και αυτοί οι ηγέτες της φυσικής ελίτ λειτουργούν συνήθως ως δικαστές και ειρηνοποιοί, συχνά δωρεάν, από το αίσθημα υποχρέωσης που απαιτείται και αναμένεται από ένα πρόσωπο εξουσίας ή ακόμη και από μια βασική ανησυχία για την αστική δικαιοσύνη, ως ιδιωτικό «δημόσιο αγαθό» 48.

Στην πραγματικότητα, η ενδογενής προέλευση μιας μοναρχίας (σε αντίθεση με την εξωγενή της προέλευση μέσω της κατάκτησης) 49 δεν μπορεί να γίνει κατανοητή παρά μόνο πριν υπό το φόντο μιας προηγούμενης τάξης φυσικών ελίτ. Το μικρό αλλά καθοριστικό βήμα στη μετάβαση στη μοναρχική κυριαρχία – το προπατορικό αμάρτημα – συνίστατο ακριβώς στην μονοπώληση της λειτουργίας του δικαστή και του ειρηνοποιού. Το βήμα ελήφθη, όταν ένα μέλος της οικειοθελώς αναγνωρισμένης φυσικής ελίτ – ο βασιλιάς – μπορούσε να επιμείνει, ενάντια στη δυσαρέσκεια άλλων μελών της κοινωνικής ελίτ, ότι όλες οι συγκρούσεις εντός συγκεκριμένης επικράτειας θα λύνονταν ενώπιον του.

Από τώρα και στο εξής, ο νόμος και η επιβολή του νόμου έγιναν ακριβότερες: αντί να προσφέρονται δωρεάν ή για προαιρετική πληρωμή, χρηματοδοτήθηκαν με τη βοήθεια ενός υποχρεωτικού φόρου. Ταυτόχρονα, η ποιότητα του δικαίου επιδεινώθηκε: αντί να υποστηρίζει τον προϋπάρχοντα νόμο και να εφαρμόζει καθολικές και αμετάβλητες αρχές δικαιοσύνης, ένας μονοπωλιακός δικαστής, ο οποίος δεν φοβόταν να χάσει τους πελάτες λόγω του επειδή θα ήταν λιγότερο αντικειμενικός στις αποφάσεις του, θα μπορούσε να τροποποιήσει διαδοχικά και να διαστρεβλώσει τον υφιστάμενο νόμο προς όφελός του.

Ήταν σε μεγάλο βαθμό το διογκωμένο τίμημα της δικαιοσύνης και οι διαστροφές του αρχαίου νόμου από τους βασιλιάδες, τα οποία προκάλεσαν την ιστορική αντιπολίτευση ενάντια στη μοναρχία. Ωστόσο, επικρατούσε σύγχυση ως προς τις αιτίες αυτού του φαινομένου. Υπήρχαν εκείνοι που αναγνώρισαν σωστά ότι το πρόβλημα βρισκόταν με το μονοπώλιο, όχι με τις ελίτ ή την αριστοκρατίας 50. Αλλά ήταν πολύ πιο ξεπερασμένες από όσους το ανήγαγαν εσφαλμένα στον ελιτίστικο χαρακτήρα του κυβερνήτη και, κατά συνέπεια, υποστήριζαν τη διατήρηση του μονοπωλίου του νόμου και την επιβολή του νόμου απλώς αντικαθιστώντας τον βασιλιά και την ορατή βασιλική εξουσία από τον «λαό» και με την τεκμαιρόμενη σεμνότητα και την ευπρέπεια του «κοινού ανθρώπου». Εξ ου και η ιστορική επιτυχία της δημοκρατίας.

Κατά ειρωνικό τρόπο, η μοναρχία καταστράφηκε από τις ίδιες κοινωνικές δυνάμεις, τις οποίες οι αρχηγοί είχαν προηγουμένως διεγείρει, όταν άρχισαν να αποκλείουν τις ανταγωνιστικές φυσικές αρχές να ενεργούν ως δικαστές. Προκειμένου να ξεπεράσουν την αντίσταση τους, οι βασιλείς τυπικά συνωμότησαν με τον λαό, τον κοινό άνθρωπο 51.

Απευθυνόμενοι προς το πάντα δημοφιλές συναίσθημα του φθόνου, οι βασιλιάδες υποσχέθηκαν στους ανθρώπους φθηνότερη και καλύτερη δικαιοσύνη σε αντάλλαγμα και εις βάρος της φορολόγησης – μειώνοντας το μέγεθος – των δικών τους ανταγωνιστών (δηλαδή των ανταγωνιστών των βασιλέων). Όταν οι υποσχέσεις των βασιλιάδων αποδείχτηκαν κενές, όπως προβλεπόταν, τα ίδια συναισθήματα ισότητας που είχαν προηγουμένως αγκαλιάσει επικεντρώθηκαν και στράφηκαν εναντίον τους.

Εξάλλου, ο ίδιος ο βασιλιάς ήταν μέλος της αριστοκρατίας και, ως αποτέλεσμα του αποκλεισμού όλων των άλλων δικαστών, η θέση του είχε γίνει πιο υπερυψωμένη και ελιτίστικη και η συμπεριφορά του μόνο πιο αλαζονική. Κατά συνέπεια, ήταν λογικό να καταργηθούν και οι βασιλιάδες και να μεταφερθούν οι εξισωτικές πολιτικές που είχαν ξεκινήσει οι μονάρχες στο τελικό άκρο τους: τον μονοπωλιακό έλεγχος του δικαστικού συστήματος από τον κοινό άνθρωπο.

Προβλέψιμα, όπως εξηγείται και επεξηγείται λεπτομερώς παραπάνω, ο εκδημοκρατισμός του νόμου και της επιβολής του νόμου – η αντικατάσταση του λαού αντί του βασιλιά – έκανε όμως μόνο χειρότερα τα πράγματα. Το τίμημα της δικαιοσύνης και της ειρήνης έχει αυξηθεί αστρονομικά και παράλληλα η ποιότητα του δικαίου έχει επιδεινωθεί σταθερά έως ότου η ιδέα του νόμου ως σύνολο καθολικών και αμετάβλητων αρχών δικαιοσύνης έχει σχεδόν εξαφανιστεί από την κοινή γνώμη και έχει αντικατασταθεί από την ιδέα του νόμου ως νομοθεσίας (κυβέρνηση).

Την ίδια στιγμή, η δημοκρατία πέτυχε εκεί όπου η μοναρχία έκανε μια μόνο μικρή αρχή: στην τελική καταστροφή των φυσικών ελίτ. Οι περιουσίες μεγάλων οικογενειών έχουν διαλυθεί και η παράδοσή τους για μια κουλτούρα οικονομικής ανεξαρτησίας, πνευματικής διάπλασης και ηθικής και πνευματικής ηγεσίας έχει χαθεί και ξεχαστεί. Πλούσιοι άνδρες εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα, αλλά πιο συχνά οφείλουν πλέον την ευημερία τους άμεσα ή έμμεσα στο κράτος.

Ως εκ τούτου, συχνά εξαρτώνται περισσότερο από τις συνεχείς ευνοϊκές παροχές του κράτους από ότι οι άνθρωποι με πολύ μικρότερο πλούτο. Συνήθως δεν είναι πλέον οι επικεφαλής των παγιωμένων ηγετικών οικογενειών, αλλά «νεόπλουτοι». Η συμπεριφορά τους δεν χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη αρετή, αξιοπρέπεια ή γούστο, αλλά αντικατοπτρίζει την ίδια προλεταριακή μαζική κουλτούρα του σημερινής προσανατολισμού, του οπορτουνισμού και του ηδονισμού που οι πλούσιοι μοιράζονται τώρα με όλους τους άλλους. Κατά συνέπεια, οι απόψεις τους δεν έχουν περισσότερη βαρύτητα για την κοινή γνώμη από ότι οποιουδήποτε άλλου.

Ως εκ τούτου, όταν η δημοκρατική διακυβέρνηση έχει τελικά εξαντλήσει τη νομιμότητά της, το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει θα είναι σημαντικά πιο δύσκολο από ότι όταν οι βασιλιάδες έχασαν τη νομιμότητά τους. Τότε θα ήταν αρκετό σε μεγάλο βαθμό να καταργηθεί το μονοπώλιο του βασιλιά του δικαίου και της επιβολής του νόμου και να αντικατασταθεί με μια φυσική τάξη ανταγωνιστικών δικαιοδοσιών, διότι εξακολουθούν να υπάρχουν απομεινάρια φυσικών ελίτ που θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτό το καθήκον.

Τώρα, αυτό δεν θα είναι πλέον αρκετό. Εάν το μονοπώλιο του νόμου και της επιβολής του νόμου των δημοκρατικών κυβερνήσεων διαλυθεί, δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη αρχή στην οποία μπορεί κανείς να στραφεί για δικαιοσύνη και το χάος φαίνεται να είναι αναπόφευκτο. Έτσι, εκτός από την προώθηση της κατάλυσης της δημοκρατίας, έχει τώρα κεντρική στρατηγική σημασία να δοθεί ταυτόχρονα ιδεολογική στήριξη σε όλες τις κοινωνικές δυνάμεις αποκεντρωμένης ή και αποσχιστικής τάσης. Δηλαδή η τάση προς την πολιτική συγκεντρωτικότητα που έχει χαρακτηρίσει τον δυτικό κόσμο για πολλούς αιώνες, πρώτα υπό μοναρχική κυριαρχία και στη συνέχεια υπό δημοκρατική αιγίδα, πρέπει να αντιστραφεί συστηματικά 52.

Ακόμη και αν, ως αποτέλεσμα αποσχιστικής τάσης, μια νέα κυβέρνηση, είτε δημοκρατική είτε όχι, αναδυθεί, οι εδαφικά μικρότερες κυβερνήσεις και ο αυξημένος πολιτικός ανταγωνισμός θα τείνουν να ενθαρρύνουν τη συγκράτηση όσον αφορά την εκμετάλλευση. Και σε κάθε περίπτωση, μόνο σε μικρές περιοχές, κοινότητες ή περιοχές θα είναι δυνατόν και πάλι για λίγα άτομα, με βάση τη λαϊκή αναγνώριση της οικονομικής ανεξαρτησίας, των εξαιρετικών επαγγελματικών τους επιτευγμάτων, της ηθικά άψογης προσωπικής ζωής και της ανώτερης κρίσης και γούστου τους, να ανέλθουν στην τάξη των φυσικών αρχών που αναγνωρίζεται οικειοθελώς και προσδίδει νομιμότητα στην ιδέα μιας φυσικής τάξης ανταγωνιστικών δικαστών και αλληλεπικαλυπτόμενων δικαιοδοσιών – μιας «αναρχικής» κοινωνίας ιδιωτικού δικαίου – ως απάντηση στη μοναρχία και τη δημοκρατία.

***

Political Economy of Monarchy and Democracy (άρθρο που περιλαμβάνεται στο Journal Of Libertarian studies, τόμος 11, νο. 2)
Ο Hans-Hermann Hoppe, είναι οικονομολόγος της Αυστριακής σχολής οικονομικής σκέψης και Λιμπερταριανός/αναρχοκαπιταλιστής φιλόσοφος με κοινωνικά συντηρητικές αρχές. Eίναι ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο UNLV, διακεκριμένος ανώτερος συνεργάτης του Ινστιτούτου Mises, ιδρυτής και πρόεδρος της «κοινωνίας ιδιοκτησίας και ελευθερίας» και πρώην συντάκτης της εφημερίδας Journal of Libertarian studies. Είναι συγγραφέας του βιβλίου: Democracy: The god that failed.

Βρίσκετε ενδιαφέροντα τα άρθρα στην «Ελεύθερη Αγορά»; Εκτιμάτε την προσπάθεια μας; Κάντε τώρα μια δωρεά 5 ευρώ και ενισχύστε μας.

Διαβάστε περισσότερα:

 1. Για τη θεωρία περί του κράτους δείτε M.N. Rothbard, For A New Liberty (New York: Macmillan, 1978); ο ίδιος, The Ethics of Liberty (Atlantic Highlands: Humanities Press, 1982); ο ίδιος , Power and Market (Kansas City: Sheed, Andrews & McMeel, 1977); H.H. Hoppe, Eigentum, Anarchie und Staat (Opladen: Westdeutscher Verlag, 1987); ο ίδιος, A Theory of Socialism and Capitalism (Boston: Kluwer, 1989); ο ίδιος, The Economics and Ethics of Private Property (Boston: Kluwer, 1993); επίσης A.J. Nock, Our Enemy, the State (Delevan: Hallberg Publishing Co., 1983); F. Oppenheimer, The State (New York: Vanguard Press, 1914); ο ίδιος, System der Soziologie. Vol.2: Der Staat (Stuttgart: G. Fischer, 1964).
 2. Δείτε επίσης: H.H. Hoppe, «Time Preference, Government, and the Process of De-Civilization — From Monarchy to Democracy«Journal des Economistes et des Etudes Humaines, τόμος V, No. 4, 1994.
 3. Χαμηλή χρονική προτίμηση έχει κάποιος που προτιμά τα μελλοντικά αγαθά περισσότερο από τα παρόντα, δηλαδή κάποιος που αποταμιεύει και σχεδιάζει περισσότερο για το μέλλον. Κάποιος με υψηλή χρονική προτίμηση προτιμά το ανάποδο: θυσιάζει την κατανάλωση στο μέλλον για την κατανάλωση στο τώρα. Υψηλότερη χρονική προτίμηση σημαίνει επικέντρωση στο τώρα με μικρότερο σχεδιασμό για το μέλλον.
 4. Δείτε επίσης, B. de Jouvenel, On Power (New York: Viking, 1949), ειδ. σελ. 9–10.
 5. Βλ. M.N. Rothbard, Power and Market, σελ. 188–189; επίσης G. Hardin & J. Baden, eds., Managing the Commons (San Francisco: W.H. Freeman, 1977); and M. Olson, «Dictatorship, Democracy, and Development», American Political Science Review 87, 3, 1993.
 6. Δείτε επίσης, L. Spooner, No Treason: The Constitution of No Authority (Larkspur: Pine Tree Press, 1966), σελ. 17.
 7. Σχετικά με το φαινόμενο και τη θεωρία της χρονικής προτίμησης δείτε ειδικά L. von Mises, Human Action. A Treatise on Economics (Chicago: H. Regnery, 1966), κεφ. XVIII, XIX. επίσης, W. St. Jevons, Theory of Political Economy (New York: A. Kelley, 1965). E.v. Böhm-Bawerk, Capital and Interest, 3 τόμοι. (South Holland: Libertarian Press, 1959). F. Fetter, Capital, Interest, and Rent (Kansas City: Sheed, Andrews & McMeel, 1977). M.N. Rothbard, Man, Economy, and State (Los Angeles: Nash, 1970).
 8. H.H. Hoppe, Time Preference, Government, and the Process of Decivilization – From Monarchy to Democracy
 9. Δείτε, G. Ferrero, Peace and War (Freeport: Books for Libraries Press,1969), ειδ. κεφ. 3; του ιδίου, Macht (Bern: A. Francke, 1944). E. v. Kuehnelt-Leddihn, Leftism Revisited (Washington D.C.: H. Regnery, 1990). R. Bendix, Kings or People (Berkeley: University of California Press, 1978).
 10.  P. Flora, State, Economy, and Society in Western Europe 1815–1975, Vol. I (Frankfurt/M.: Campus, 1983), κεφ. 3; επίσης R.R. Palmer & J. Colton, A History of the Modern World (New York: A. Knopf, 1992), ειδικά κεφ. XIV, XVIII.
 11. Σχετικά με τον αριστοκρατικό (μη δημοκρατικό) χαρακτήρα των πρώιμων Η.Π.Α, δείτε, Lord Acton, «Political Causes of the American Revolution» στο, The Liberal Interpretation of History του ιδίου (Chicago: University of Chicago Press, 1967, Επίσης, Ch. Woltermann, «Federalism, Democracy and the People,» Telos, τόμος 26, 1, 1993.
 12. Σχετικά με την εμπλοκή των Η.Π.Α. στον πόλεμο, δείτε J.F.C. Fuller, The Conduct of War (New York: Da Capo, 1992), κεφ. IX. Σχετικά με την επιθυμία του Wilson να κάνει τον κόσμο «ασφαλή για τη δημοκρατία», δείτε M.N. Rothbard, «World War I as Fulfillment; Power and the Intellectuals,» Journal of Libertarian Studies, 9, no. 1, 1989. P. Gottfried, «Wilsonianism: The Legacy that Won’t Die,» Journal of Libertarian Studies, 9, no. 2, 1990; E.v. Kuehnelt-Leddihn, Leftism Revisited, κεφ. 15.
 13. Είναι αξιοσημείωτο ότι η Ελβετική Δημοκρατία, η οποία ήταν η πρώτη χώρα που καθόρισε την καθολική ψηφοφορία για άνδρες (το 1848), ήταν η τελευταία που την επεκτάθηκε και στις γυναίκες (το 1971). Ομοίως, η Γαλλική Δημοκρατία, όπου η γενική αρσενική ψήφος υπήρχε από το 1848, επέκτεινε το franchise στις γυναίκες μόνο το 1945.
 14. H.J. Schoeps, Preussen. Geschichte eines Staates (Frankfurt/M.: Ullstein, 1981), σελ. 405 για δεδομένα σχετικά με την Αγγλία, την Πρωσία και την Αυστρία.
 15. C.M. Cipolla, Before the Industrial Revolution. European Society and Economy, 1000–1700 (New York: W.W. Norton, 1980), σελ. 48.
 16. P. Flora, State, Economy and Society in Western Europe, τόμος 1, σελ. 258–259
 17. Ομοίως κεφάλαιο 8
 18. Ομοίως κεφάλαιο 5. Στην πραγματικότητα, το μερίδιο της κυβερνητικής απασχόλησης στις σημερινές εποχές πρέπει να θεωρείται συστηματικά υποτιμημένο, εξαιρουμένου του αποκλεισμού όλων των στρατιωτικών, αποκλείοντας επίσης το προσωπικό στα νοσοκομεία, τα ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας, τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και τις εθνικοποιημένες βιομηχανίες.
 19. M.N. Rothbard, What Has Government Done to Our Money? (Auburn, Al.: Ludwig von Mises Institute, 1990). H.H. Hoppe, «How is Fiat Money Possible? ή The Devolution of Money and Credit, «Review of Austrian Economics, τόμος 7, no. 2, 1994.
 20. B.R. Mitchell, Abstract of British Historical Statistics (Cambridge: Cambridge University Press, 1962), σελ. 468.
 21. Toυ ιδίου, European Historical Statistics 1750–1970 (New York: Columbia University Press, 1078), σελ. 388.
 22. Bλ. R. Paul and L. Lehrmann, The Case for Gold. A Minority Report to the U.S. Gold Commission (Washington D.C.: Cato Institute, 1982), σελ. 165.
 23. Bλ. Economic Report of the President (Washington D.C.: Government Printing Office, 1992).
 24. Βλ. Mitchell, Abstract of British Historical Statistics, σελ. 444.
 25. Βλ. M. Friedman & A. Schwartz, A Monetary History of the United States, 1867–1960 (Princeton: Princeton University Press, 1963), σελ. 704–722 και Economic Report of the President, 1992.
 26. Bλ. S. Homer & R. Sylla, A History of Interest Rates (New Brunswick: Rutgers University Press, 1991), σελ. 188, 437.
 27. Bλ. J. Hughes, American Economic History (Glenview: Scott, Foresman,1990), σελ. 432, 498, 589.
 28. B. de Jouvenel, Sovereignty, σελ. 172–173, σελ.189. Δείτε επίσης, F. Kern, Kingship and Law in the Middle Ages (London, 1939), ειδικά σελ. 151. B. Rehfeld, Die Wurzeln des Rechts (Berlin, 1951), ειδικά σελ. 67.
 29. Βλ, A.V. Dicey, Lectures on the Relation between Law and Public Opinion in England during the Nineteenth Century (London: Macmillan, 1903). Επίσης, F.A. Hayek, Law, Legislation, and Liberty, τόμος 1 (Chicago: University of Chicago Press, 1973), κεφ. 4 και 6.
 30. R. Nisbet, Community and Power (New York: Oxford University Press,1962), σελ. 110–111.
 31. B. de Jouvenel, Sovereignty, σελ. 189. Δείτε επίσης R. Nisbet, Community and Power, κεφ. 5.
 32. D. Boudreaux, «The World’s Biggest Government,» Free Market, November 1994.
 33. T.A. Smith, Time and Public Policy (Knoxville: University of Tennessee Press, 1988).
 34. Homer & Sylla, A History of Interest Rates, σελ. 557–558.
 35. Homer/Sylla, A History of Interest Rates, σελ. 554–555.
 36. Cipolla, Before the Industrial Revolution, σελ. 39.
 37. Cipolla, Before the Industrial Revolution, σελ 54–55; Flora, State, Economy, and Society in Western Europe, κεφ. 8; και σελ. 454.
 38. Mitchell, European Historical Statistics 1750–1970, σελ. 16.
 39. Βλ. A.C. Carlson, Family Questions. Reflections on the American Social Crises (New Brunswick: Transaction Publishers, 1992). Toυ ιδίου, The Swedish Experiment in Family Politics (New Brunswick: Transaction Publishers, 1993). Ομοίως, «What Has Government Done to Our Families?» Essays in Political Economy, no. 13 (Auburn, Al.: Ludwig von Mises Institute, 1991). Ch. Murray, Losing Ground (New York: Basic Books, 1984). Για μία πρώιμη προσέγγιση βλ. J.A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy (New York: Harper, 1942), κεφ.14.
 40. Bλ. J.Q. Wilson & R.J. Herrnstein, Crime and Human Nature (New York: Simon & Schuster, 1985), σελ. 408–409. Σχετικά με το μέγεθος της εγκληματικής δραστηριότητας που οφείλεται στον εκδημοκρατισμό των κοινωνιών κατά τη διάρκεια των τελευταίων 100 ετών βλ. R.D. McGrath, Gunfighters, Highwaymen, and Vigilantes (Berkeley: University of California Press, 1984), ειδικά κεφ. 13. Ομοίως, «Treat them to a Good Dose of Lead,» Chronicles, January 1994.
 41. Wilson & Herrnstein, Crime and Human Nature, σελ. 411.
 42. E.C. Banfield, The Unheavenly City Revisited (Boston: Little, Brown & Company,1974), ειδικά κεφ. 3 and 8. Ομοίως, «Present-Orientedness and Crime,» στο: R.E. Barnett/J. Hagel, eds., Assessing the Criminal(Cambridge: Ballinger, 1977). Wilson & Herrnstein, Crime and Human Nature, σελ. 414–424.
 43. J.F.C. Fuller, The Conduct of War, ειδικά κεφ. 1 και 2. Του ιδίου, War and Western Civilization (Freeport: Books for Libraries, 1969). M. Howard, War in European History (Oxford: Oxford University Press, 1976), ειδ. κεφ 6. Του ιδίου, War and the Liberal Conscience (New Brunswick: Rutgers University Press, 1978). B. de Jouvenel, On Power, κεφ. 8. W.A. Orton, The Liberal Tradition (Port Washington: Kennikat Press, 1969), σελ. 251. G. Ferrero, Peace and War, κεφ. 1.
 44. R. Batemarco, «GNP, PPR, and the Standard of Living,»Review of Austrian Economics, τόμος. 1, 1987.
 45. E. de la Boetie, The Politics of Obedience: The Discourse of Voluntary Servitude (New York: Free Life Editions, 1975). D. Hume, Essays. Moral, Political, and Literary (Oxford: Oxford University Press, 1963), ειδικά. «Essay IV: Of the First Principles of Government.»
 46. Μέχρι το 1871, για παράδειγμα, με την καθολική ψηφοφορία των ανδρών, η εθνική συνέλευση της Γαλλικής Δημοκρατίας περιείχε μόνο περίπου 200 δημοκράτες σε περισσότερους από 600 βουλευτές. Και η αποκατάσταση μιας μοναρχίας παρεμποδίστηκε μόνο επειδή οι οπαδοί των Bourbons και των Ορλεάνων ακινητοποιήθηκαν μεταξύ τους.
 47. Jenseits von Angebot und Nachfrage (Bern: P.Haupt,1979), σελ. 191–199. B. de Jouvenel, On Power, κεφ. 17.
 48. M. Harris, Cannibals and Kings. The Origins of Culture (New York: Vintage Books, 1977), σελ. 104.
 49. Ως συγκριτική αξιολόγηση των θεωριών της ενδογενούς έναντι της εξωγενούς προέλευσης της κυβέρνησης και μιας ιστορικής κριτικής της τελευταίας ως λανθασμένης ή ελλιπούς βλέπε W. Mühlmann, Rassen, Ethnien, Kulturen (Neuwied: Luchterhand, 1964), σελ. 248-319, ειδ. σελ. 291-296. Για τους υποστηρικτές των θεωριών της εξωγενούς προέλευσης της κυβέρνησης βλέπε F. Ratzel, Politische Geographie (München, 1923). F. Oppenheimer, System der Soziologie. Vol. 2: Der Staat. A. Rüstow, Freedom and Domination  (Princeton: Princeton University Press, 1980).
 50. G. de Molinari, The Production of Security (New York: Center for Libertarian Studies, 1977), αρχικά εκδόθηκε το 1849, στα γαλλικά.
 51. H. Pirenne, Medieval Cities (Princeton: Princeton University Press, 1974), ειδ. σελ. 179–180, και σελ. 227f. B. de Jouvenel, On Power, ch.17.
 52. H.H. Hoppe, «Against Centralization,» Salisbury Review June 1993; idem, «Migrazione, centralismo e secessione nell’Europa contemporanea,» biblioteca della liberta, no. 118, 1992; J. Baechler, The Origins of Capitalism (New York: St. Martin’s Press, 1976).